DetailController

Giáo dục

Kết quả thực hiện công tác gia đình năm 2022

10/02/2023 00:00
Nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, thực sự là tổ ấm của mỗi người, thời gian qua, Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh đã chú trọng thực hiện công tác gia đình, tích cực tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác gia đình; phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo trong triển khai các nhiệm vụ.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền vể công tác bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

Bằng nhiều hình thức khác nhau, tỉnh đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền vể công tác bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình trong công nhân viên chức lao động. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đời sống gia đình, tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh… Tổ chức các khóa tập huấn về giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đời sống gia đình, sức khỏe sinh sản cho người chưa thành niên, nam nữ thanh niên trước khi kết hôn; tổ chức được 2 lớp bồi dưỡng nghiệp về công tác gia đình cho 211 học viên là công chức Phòng Văn hóa và Thông tin và công chức Văn hóa - xã hội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Cơ quan chức năng tổ chức các buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, tư vấn trực tiếp tại cộng đồng, các hội thi, hội diễn. Hướng ứng các ngày lễ trong năm, tỉnh đã tổ chức truyền thông  Ngày Quốc tế hạnh phúc; Tháng hành động vì bình đàng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25-11. Đặc biệt, hưởng ứng Tháng động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, tỉnh đã tổ chức Chương trình nói chuyện chuyên đề về Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) tỉnh với chủ đề “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc” cho gần 600 cán bộ công chức, viên chức tham gia.

Cùng với đó, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Kết quả, toàn ngành đã treo được 1.806 băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền; 213 lượt tuyên truyền bằng xe lưu động; 70 buổi chiếu phim lưu động; 26 buổi nói chuyện chuyên đề; 29 phóng sự; 440 buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; 226 buổi tọa đàm; 4.000 tờ rơi; 559 tin, bài phản ánh gương người tốt, việc tốt về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; Biên tập, in và phát hành 1.650 tờ áp phích tuyên truyền nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh tổ chức thực hiện 3 cuộc kiểm tra liên ngành về công tác gia đình tại huyện Lạc Sơn, Kim Bôi, Yên Thủy.

Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương, đến nay, toàn tỉnh đã duy trì hoạt động 258 Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình theo tiêu chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xây dựng và duy trì mô hình hoạt động độc lập, có 1.445 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 1.365 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 727 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng và 159 đường dây nóng. Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa được các gia đình tự giác thực hiện trở thành nếp sống hàng ngày của mỗi thành viên, tạo nên môi trường văn hóa lành mạnh từ trong mỗi gia đình, nền tảng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Năm 2022, đã có 214.567/218.867 hộ đăng ký phấn đấu danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt tỷ lệ 98%. Qua đó góp phần xây dựng gia đình hòa thuận, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Phát huy những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh tiếp tục đề ra nhiều phương hướng thực hiện trong năm 2023. Trong đó, tăng cường thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Tổ chức đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Đổi mới các hình thức, nội dung sinh hoạt của các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về công tác gia đình. Trọng tâm là phòng, chống bạo lực gia đình luôn được tăng cường nhằm kịp thời bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình đúng theo quy định của pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phù hợp với mọi đối tượng./.