DetailController

Tỉnh uỷ Hoà Bình

Kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

09/08/2022 00:00
Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện đồng bộ, xuyên suốt các mục tiêu, quan điểm, chủ trương và những giải pháp trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và thực hiện những kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, ngành và của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm toán và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thanh tra tỉnh, Thanh tra các sở, ngành, địa phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra theo đúng quy định có trọng tâm, trọng điểm, từng bước khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp về nội dung, thời gian và đối tượng thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, các vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm, đáp ứng được yêu cầu quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Từ ngày 01/11/2020 đến 30/10/2021, toàn tỉnh thực hiện 477 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, ban hành 485 kết luận thanh tra, tổng kiến nghị xử lý phát hiện qua thanh tra là 70,3 tỷ đồng, trong đó số kiến nghị đã thực hiện theo kiến nghị là 60,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 85%. Quá trình thanh tra thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự của pháp luật về thanh tra và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Chất lượng các cuộc thanh tra ngày càng nâng lên, qua thanh tra phát hiện các sai phạm, tồn tại, hạn chế đã kiến nghị xử lý về kinh tế và hành chính, kiến nghị với các cơ quan, tổ chức có liên quan đến sai phạm áp dụng các biện pháp khắc phục, để thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh tế, xã hội, hạn chế tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm xảy ra; phát hiện các sai phạm có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 02 vụ việc để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra được các đơn vị quan tâm, thực hiện. Các đối tượng thanh tra đã nhận thức được các hành vi vi phạm, nghiêm túc chấp hành các kết luận thanh tra, kịp thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những sai phạm đã được chỉ ra, thực hiện nộp đầy đủ số tiền sai phạm vào ngân sách Nhà nước. Không có tình trạng khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động thanh tra và các nội dung của kết luận thanh tra. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Đến thời điểm rà soát toàn tỉnh đã thực hiện tổng kiến nghị xử lý về kinh tế là 173 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100% (thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 82 triệu đồng, xử lý khác về kinh tế 91 triệu đồng).

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiến hành rà soát và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 2098/KL-TTCP, ngày 02/12/2020 của Thanh tra Chính phủ; Kết luận thanh tra số 105/KL-TTr, ngày 24/12/2020 của Bộ Xây dựng về Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua Ban Nội chính Tỉnh ủy. Triển khai và thực hiện nghiêm túc các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trên địa bàn tỉnh. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong các kết luận thanh tra, thông báo của kiểm toán Nhà nước. Tổng hợp kết quả việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng quy định số 07-QĐTU, ngày 22/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy để theo dõi, tổng hợp, tham mưu báo cáo Ban Nội chính Trung ương theo đúng Hướng dẫn 06-HD/BNCTW, ngày 16/4/2015 và Công văn 331-CV/BNCTW, ngày 9/6/2016 của Ban Nội chính Trung ương.

Tăng cường tuyên truyền, quán triệt pháp luật về thanh tra và trách nhiệm thực hiện kết luận thanh tra của các tổ chức, cá nhân; thực hiện nghiêm túc Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát các cuộc thanh tra - kinh tế xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước hằng năm.Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan trong việc tổ chức thực hiện các kiến nghị thanh tra, kiểm toán; thực hiện tốt Thông tư số 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP, ngày 18/10/2018, Thông tư liên tịch giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ quy định về sự phối hợp giữa cơ quan điều tra, viện kiểm sát, cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động Thanh tra.  Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định số 07-QĐ/TU, ngày 22/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tình hình công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong cơ quan, đơn vị và báo cáo việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện triệt để các kiến nghị sau thanh tra; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra đối với thanh tra các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố để nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra.  Tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng chương trình công tác thanh tra hằng năm báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Kết luận số 302-KL/TU, ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua thanh tra, chủ động đánh giá, tổng hợp những sơ hở, thiếu sót trong các văn bản pháp luật liên quan và những bất cập trong việc thực thi pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách cho phù hợp. Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra, chuyển ngay hồ sơ vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra, không chờ đến kết thúc quá trình thanh tra mới chuyển; nếu phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ, đảng viên diện cấp ủy các cấp quản lý chuyển ngay hồ sơ, tài liệu cho Ủy Ban kiểm tra cấp có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng.../.