DetailController

Chính trị

Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2024

18/06/2024 16:30
Năm 2024, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới các hoạt động và đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác. Trong đó, công tác phối hợp được triển khai thường xuyên, chặt chẽ; công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND thực hiện chu đáo, đảm bảo theo quy định của pháp luật và có sự đổi mới hình thức tổ chức kỳ họp; các phiên họp định kỳ hằng tháng của Thường trực HĐND được duy trì; phương thức giám sát có đổi mới theo hướng gọn về thành phần, tăng cường hoạt động khảo sát trước khi tổ chức giám sát.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 2 kỳ họp, thông qua 52 Nghị quyết. Cụ thể, kỳ họp thứ 18 thông qua 27 Nghị quyết; kỳ họp thứ 19 dự kiến thông qua 24 Nghị quyết. Để chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp, HĐND đã kịp thời ban hành văn bản đề nghị cơ quan chức năng trình đề nghị xây dựng Nghị quyết. Tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp theo quy định. Kịp thời chỉ đạo hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 17 và trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, gửi đến các cơ quan liên quan xem xét giải quyết. Tại các kỳ họp, Thường trực HĐND đã chỉ đạo xây dựng, thảo luận và thông qua các Nghị quyết quan trọng liên quan đến phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công tỉnh Hòa Bình năm 2024; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hòa Bình (lần thứ 6) và các Nghị quyết quan trọng khác phù hợp về thẩm quyền của HĐND tỉnh. Từ đó, tạo cơ chế chính sách phát huy tiềm năng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoạt động giám sát thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Năm 2024, hoạt động giám sát tập trung vào tình hình chấp hành quy định pháp luật đất đai đối với việc cho thuê đất, việc sử dụng đất của các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn tỉnh tại các huyện: Tân Lạc, Kim Bôi và UBND tỉnh. Qua giám sát đã kịp thời phát hiện các bất cập từ cơ chế, chính sách; đề xuất các kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc; Các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh xử lý kịp thời; hoạt động đối ngoại, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực cho đại biểu HĐND các cấp được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm thực hiện. 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã thành lập Đoàn giám sát và ban hành Kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái, dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức khảo sát thực địa tại một số dự án trên địa bàn huyện Lạc Sơn và thành phố Hoà Bình. Dự kiến tiến hành giám sát đối với UBND tỉnh trong tháng 7 năm 2024.

Công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND tỉnh thực hiện khoa học, hiệu quả. Thường trực HĐND tỉnh đã cho chủ trương để các Ban của HĐND tỉnh quyết định Chương trình giám sát năm 2024. Đồng thời, hằng tháng ban hành Thông báo kế hoạch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh để chỉ đạo, điều hòa công tác tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát nhằm khắc phục việc bố trí lịch giám sát trùng chéo, nâng cao hiệu quả giám sát. Trên cơ sở hoạt động điều hòa của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đã thực hiện 5 chuyên đề giám sát tại các đơn vị. Qua giám sát đã kịp thời kiến nghị để các cơ quan chức năng điều chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác điều hành, chỉ đạo, quản lý nhà nước các lĩnh vực được giao.

Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố trong việc tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 17, trước Kỳ họp thứ 19. Đến nay, đã tổng hợp, phân loại 63 ý kiến gửi UBND tỉnh trả lời, giải quyết. Trên cơ sở tổng hợp của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn; UBND các huyện, thành phố xem xét, giải quyết và tổng hợp, xây dựng Báo cáo trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII. Việc tổng hợp phân loại, theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được tiến hành kịp thời, đảm bảo quy định. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng lịch, phân công tiếp dân hàng tháng; tổ chức thực hiện tiếp nhận, xử lý 51 đơn, thư khiếu nại, tố cáo; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Qua báo cáo của các cơ quan chức năng, đã trả lời công dân đạt 100% đơn chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Thường trực HĐND tỉnh luôn giữ mối quan hệ công tác và chấp hành sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với hoạt động của HĐND tỉnh. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND tỉnh theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và quy định của pháp luật. Đối với UBND tỉnh, đã tham dự các phiên họp của UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong việc đề xuất, lựa chọn các vấn đề đưa vào nội dung kỳ họp; giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, đảm bảo hiệu quả theo quy định của pháp luật. Đối với Ban thường trực UB MTTQVN tỉnh đã chủ động thực hiện tốt quy chế hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh với UB MTTQVN tỉnh trong hoạt động giám sát, điều hòa, phối hợp hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp, thông báo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh. Đối với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các đoàn giám sát tại địa phương; phối hợp tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp, lấy ý kiến về các dự án luật, mời đại biểu Quốc hội tham dự các kỳ họp của HĐND tỉnh. Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện tốt giám sát hoạt động tư pháp theo quy định. Đối với Thường trực HĐND các huyện, thành phố, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các đoàn giám sát, khảo sát thực tế tại cơ sở, mời tham dự các kỳ họp của HĐND tỉnh; phối hợp tổ chức có hiệu quả các hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố. Tham dự các kỳ họp HĐND các huyện, thành phố; phối hợp trong việc tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri và kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND cấp huyện ban hành./.