DetailController

Quốc phòng - An ninh

Kết quả 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

09/06/2023 16:30
Trong 10 năm qua, thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” (2013 - 2023), lực lượng Công an, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình phối hợp số 09 gắn với yêu cầu và thực tiễn tình hình nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) đặt ra.

Nổi bật là chủ động phối hợp phát huy vai trò nòng cốt của Công an và Uỷ ban MTTQ trong tham mưu giúp cấp ủy Đảng, Chính quyền triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), đề ra các chủ trương, giải pháp “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Phối hợp nắm tình hình Nhân dân và ANTT ở cơ sở, tham mưu, tham gia hòa giải, giải quyết nhiều vụ việc bức xúc của Nhân dân không để hình thành “điểm nóng” phức tạp về ANTT; phối hợp tổ chức thành công “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, “Ngày đại đoàn kết dân tộc” hằng năm; tổ chức tuyên truyền, vận động đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều nội dung, hình thức phong phú đa dạng; kịp thời biểu dương động viên khí thế Nhân dân tham gia phong trào sôi nổi; gắn kết chặt chẽ, thường xuyên phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào cách mạng khác ở địa phương; phát huy dân chủ, sáng tạo của Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển có chiều sâu và chất lượng. Từ năm 2013 đến nay đã phối hợp triển khai quản lý 6.195 người. Hiện toàn tỉnh đang quản lý 1.411 đối tượng, tổng số người tái phạm tội, vi phạm pháp luật 458, chiếm tỷ lệ 458/6195 = 7,39%.

Hằng năm, chủ động phối hợp hướng dẫn làm tốt công tác xây dựng, duy trì, nhân rộng, thanh loại mô hình theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở . Toàn tỉnh hiện có duy trì 45 mô hình = 1.589 điểm mô hình và 2.590 tổ thực hiện mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó, một số mô hình tiêu biểu trong công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên như mô hình “Phối hợp phòng ngừa, quản lý, giáo dục giúp đỡ người có biểu hiện tâm thần gây mất ANTT” trên địa bàn huyện Cao Phong được Cục V05 - Bộ Công an ban hành thông báo kinh nghiệm xây dựng và thực hiện trên cả nước; mô hình “Hội cựu chiến binh phối hợp Công an quân sự”, mô hình “Giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”, “Phường bảo đảm trật tự đô thị”, “Trong nhà 3 có, ngoài ngõ 3 không”,“Thanh niên tự quản về ANTT”, “Xã đảm bảo bình yên”, “Phiên chợ an toàn”, “Hòm thư ANTT 4.0”, “Cụm an ninh liên hoàn”, “Cụm an ninh, quốc phòng”, “Cụm an ninh giáp ranh giữa các xã với xã, cơ quan, đơn vị trong tỉnh; với các xã, các huyện, các tỉnh bạn”. Thông qua Chương trình phối hợp, quan hệ công tác, trao đổi thông tin, tình hình giữa Công an với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên được củng cố, duy trì thường xuyên, chặt chẽ. Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực phát huy vai trò giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng các chính sách, quy định về bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng Công an các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Công an tích cực tham mưu xây dựng, củng cố hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ các cơ quan trong hệ thống chính trị, thực thi có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thời gian tới, lực lượng Công an, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh phối hợp đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phối hợp triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng. Tiếp tục phối hợp, gắn kết thường xuyên, chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động, phong trào thi đua, phong trào cách mạng do Đảng và Nhà nước phát động; phối hợp đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, vận động Nhân dân thực hiện tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, xây dựng đời sống văn hoá, nông thôn mới, đô thị văn minh, phát hiện, tố giác tội phạm, tích cực lan tỏa những “gương người tốt, việc tốt”, điển hình trong tham gia bảo vệ ANTQ... Đẩy mạnh công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tranh thủ chức sắc, chức việc trong tôn giáo, đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức, nhà khoa học tham gia sự nghiệp bảo vệ ANTQ./.