DetailController

Tiềm năng phát triển

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đinh Công Sứ tại Hội nghị sơ kết 03 năm 2021-2023 và đánh giá kết quả 09 tháng đầu năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/10, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 9426/TB-VPUBND Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đinh Công Sứ tại Hội nghị sơ kết 03 năm 2021-2023 và đánh giá kết quả 09 tháng đầu năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 18/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm 2021-2023 và đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Sau khi nghe lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh trình bày báo cáo sơ kết 03 năm 2021-2023 và đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng chí đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Công Sứ kết luận như sau:

Biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng, phối hợp của các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, hiệu quả đối với kết quả thực hiện trong 03 năm 2021-2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành Kế hoạch năm giai đoạn 2021-2025, phát huy các kết quả đạt được trong giai đoạn 2021-2023 và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2024-2025. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện cần thực hiện tốt các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, phù hợp với khả năng thực hiện của các ngành, các cấp, các địa phương, gắn với khả năng cân đối, huy động sử dụng và có hiệu quả nguồn lực tạo ra chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong phát triển kinh tế xã hội, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Thời gian tới, yêu cầu các Sở, Ban Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Thông báo số 6266/TB-VPUBND ngày 27/7/2023, kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025 tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2023 và Công văn số 8719/VPUBND-KTN ngày 09/10/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc triển khai Thông báo số 392/TB-VPCP ngày 24/9/2023 của Văn phòng Chính phủ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn được giao phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao của Chương trình năm 2023 (bao gồm cả nguồn vốn năm 2022 được pháp kéo dài sang năm 2023), chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác trao đổi, thống nhất để kịp thời tháo gỡ các nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được giao kế hoạch năm 2022, 2023 và các năm tiếp theo.

Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh) phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường hơn nữa công tác đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết. Đồng thời, tiếp tục đề xuất Ủy ban Dân tộc và các Bộ, Ngành Trung ương đối với các nội dung chưa có hướng dẫn chi tiết, cụ thể để có cơ sở tổ chức triển khai Chương trình trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh theo nhiệm vụ được phân công bám sát địa bàn được phân công tăng cường kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố tổ chức thực hiện phấn hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn được giao năm 2023.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, thống nhất chỉ đạo, điều hành để tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong các tháng còn lại của năm 2023 và năm 2024-2025 trên địa bàn. Xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, là tiêu chí để đánh giá chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình, đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên nhất là đồng bào dân tộc thiểu số phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, ý thức tự lực tự cường, tinh thần tự lực, chú trọng phát huy những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, các mô hình sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo có hiệu quả trong đồng bào dân tộc. Tăng cường công tác giám sát và phản biện góp phần nâng cao hiệu quả các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ; khuyến khích sự tham gia quản lý, giám sát quá trình triển khai thực hiện Chương trình./.