DetailController

Chính trị

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2023

28/03/2023 15:47
Ngày 27/3/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 60 về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh năm 2023.

Mục đích của Kế hoạch là tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ PBGDPL tại Nghị quyết số 27- NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tiếp tục đổi mới công tác PBGDPL để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận pháp luật. Phát huy vai trò của Hội đồng và từng thành viên Hội đồng trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL theo phương châm hướng về cơ sở, góp phần xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.  Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan thành viên trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng và nhiệm vụ PBGDPL của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Nội dung hoạt động: Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023. Tổ chức các phiên họp của Hội đồng theo Quy chế hoạt động. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp năm 2023 và triển khai công tác PBGDPL trên cả nước. Tập trung PBGDPL liên quan đến lĩnh vực đất đai, kinh tế tập thể, an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước; phổ biến các quy định pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó chú trọng phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý tại các vùng nông thôn trong cả nước; chính sách, pháp luật, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các quy định liên quan đến quyền, nghĩa vụ và hoạt động của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư để phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của đội ngũ này trong tình hình hiện nay; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các quy định liên quan đến công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phòng, chống tội phạm; dịch bệnh, thiên tai; các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển thanh niên, pháp luật về trợ giúp pháp lý, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới…; hội nhập quốc tế; các điều ước quốc tế, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội gắn với việc thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” theo Quyết định số 407/QĐ-TTg. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND, ngày 12/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2023 -2030” theo Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023. Tăng cường thực hiện chính sách huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL, bao gồm: Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động thu hút nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL; hướng dẫn, thu hút các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư, luật gia, các chuyên gia, nhà khoa học... tham gia PBGDPL. Đẩy mạnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng chuyển đổi số trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Cập nhật thông tin trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia theo Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia khi có yêu cầu. Phối hợp với ngành Tòa án trong công tác tuyên truyền với người dân về hoạt động của Tòa án và các cơ quan tư pháp địa phương, nhằm nâng… theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 134/KH-UBND, ngày 03/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). Hướng dẫn công tác tự kiểm tra và tổ chức Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tại một số sở, ngành, địa phương./.