DetailController

Chính trị

Kế hoạch công tác phối hợp giữa Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh

29/03/2023 17:00
Ngày 28/3/2023, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch số 185/KHPH-MTTQ-BDT về thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh năm 2023.

Nội dung công tác phối hợp bao gồm:

Công tác tuyên truyền vận động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những vấn đề bức thiết của đồng bào dân tộc thiểu số.

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tố quốc tỉnh: Tuyên truyền, vận động các tầng lóp Nhân dân thực hiện các chu trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc”.

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ phát động gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Thường xuyên nắm tình hình Nhân dân tại các địa phương để giải quyết kịp thời các vấn đề bức thiết của đồng bào dân tộc thiểu số.

Ban Dân tộc tỉnh: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Tuyên truyền về các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách khác có liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biển các mô hình hay, cách làm hiệu quả; các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 2025.

Thực hiện thăm hỏi, gặp mặt, động viên đồng bào dân tộc thiểu số:

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tính: Phối hợp tổ chức, thăm hỏi, gặp mặt, động viên chúc mừng đồng bào các dân tộc nhân dịp các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, ngày lễ của các dân tộc: Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc 18/11, Tết nguyên đán, Tết và Lễ hội truyền thống của một số đồng bào dân tộc thiểu số.

Ban Dân tộc tỉnh: Phối hợp tố chức thăm hỏi, tặng quà cho hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số thuộc đối tượng chính sách, gia đình tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết cổ truyền đồng bào các dân tộc thiểu số và Tết nguyên đán; thăm hỏi, động viên hỗ trợ kịp thòi các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Về phối hợp triển khai thực hiện công tác dân tộc:

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tố quốc tỉnh: Phối hợp thực hiện có hiệu quả Đề án số 09-ĐA/TU ngày 28/01/2022 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, gắn với phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh hai xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu.

Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triến kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, các chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi.

Chú trọng công tác phản biện nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của đồng bào dân tộc thiểu số.

Ban Dân tộc tỉnh: Phối hợp với các cơ quan liên quan, ban ngành các cấp tố chức chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách trên địa bàn nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi của tỉnh.

Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi kế hoạch năm 2023.

Phối hợp kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi, các chương trình, dự án, chính sách trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức đánh giá 3 năm kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025.

Tổ chức sơ kết 3 năm kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Sơ kết 3 năm kết quả giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024-2025; Sơ kết 3 năm thực hiện Dự án phát triến kinh tể xã hội vùng đồng bào dân tộc Mông hai xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu giai đoạn 2021-2025.

Về phối hợp tổ chức thực hiện chính sách đôi với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp tổ chức thăm hỏi người có uy tín và thân nhân người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; chúc Tết người có uy tín tiêu biểu; phối hợp lựa chọn người có uy tín tiêu biểu dân tộc thiểu số dự Lễ tuyên dương, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2023; phối hợp thực hiện thủ tục hình chính: Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phối hợp tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; Vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác Mặt trận, công tác dân tộc, cán bộ cơ sở, cộng đồng, đội ngũ người có uy tín.

Phối hợp tổ chức các đoàn công tác liên ngành giám sát tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp nắm địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, nắm bắt tình hình dư luận xã hội đế định hướng trong công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện các chính sách, kịp thời giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Phối hợp trao đổi thông tin về tình hình dân tộc, các tài liệu, báo cáo chuyên đề về công tác dân tộc theo định kỳ./.