DetailController

Cải cách hành chính

Huyện Tân Lạc: Lấy sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả cải cách hành chính

22/05/2024 16:48
Những năm qua, công tác cải cách hành chính đã được Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Tân Lạc quan tâm và triền khai có hiệu quả. Thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tương đối tốt. Dịch vụ công trực tuyến được triển khai đến cấp cơ sở. Từ đó đã nâng cao sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ công đạt trên 80%.
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Phú Cường tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến làm thủ tục hành chính.

Theo kết quả công bố tại Quyết định số 3016/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện; năm 2023, huyện Tân Lạc đạt 86,26 điểm chỉ số cải cách hành chính, xếp thứ 9/10 huyện, thành phố. Trong đó, chỉ tiêu về công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính đạt 5,92 điểm; cải cách thể chế/Kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và văn bản chỉ đạo, điều hành đạt 5 điểm; cải cách thủ tục hành chính đạt 10,99 điểm; cải cách tổ chức bộ máy hành chính đạt 5 điểm; cải cách chế độ công vụ đạt 8,75 điểm; cải cách tài chính công đạt 2,0 điểm; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số đạt 12,61 điểm. Qua đánh giá điều tra xã hội học: Khảo sát lãnh đạo, quản lý đối với các lĩnh vực cải cách hành chính đạt 35.24 điểm, xếp thứ 8/10 huyện, thành phố; khảo sát người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 7,67 điểm, xếp thứ 3/10 huyện, thành phố.

Kết quả trên là sự cố gắng, quyết tâm của Cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện trong việc kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính; sự quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động đã nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước, tập trung làm tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện, ngày 16/5/2024, Ban Thường vụ huyện Tân Lạc đã ban hành Chỉ thị số 31-CT/HU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội các cấp tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện tốt Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025. Tập trung thực hiện có hiệu quả 6 nội dung theo Chương trình tổng thể Cải cách hành chính của Chính phủ. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác cải cách hành chính. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Xác định công tác cải cách hành chính phải lấy người dân làm trung tâm, đặt sự hài lòng của người dân lên trên hết. Quán triệt và chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh xử kịp thời, nghiêm minh tổ chức, cá nhân vi phạm./.