DetailController

Khoa học - Môi trường

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2020

14/05/2020 00:00
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên phạm vi cả nước và biến đổi khí hậu gây hạn hán thiếu nước, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2020, tỉnh ta chọn chủ đề “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh”.
Hằng năm, hưởng ứng ngày Vệ sinh môi trường nông thôn, nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường

Theo kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ sẽ diễn ra từ ngày 29/4/2020 đến ngày 30/6/2020 có thể kéo dài đến đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28 tháng 8) và lồng ghép với các hoạt động của ngày lễ lớn khác như ngày môi trường thế giới, ngày lễ lớn 30/4 và 01/5.

Mục đích của việc tổ chức quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2020 là nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để đảm bảo sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Các hoạt động chính gồm có: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại địa phương trong điều kiện đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của Chính phủ về an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang mạng xã hội, trang web của các tổ chức chính trị xã hội, các trường học tại địa phương nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường học, có thể lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung về nước sạch vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học theo hình thức trực tuyến./.