DetailController

Tin từ các đơn vị

Hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác CCHC tỉnh Hòa Bình năm 2023

14/08/2023 16:49
Ngày 14/8/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC tỉnh Hòa Bình năm 2023 đã có Công văn số 127/BTCCT về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác CCHC tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác CCHC tỉnh Hòa Bình năm 2023 được triển khai nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2021-2030; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác CCHC; tuyên truyền đến nhân dân trong tỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tiếp cận, tìm hiểu về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, địa phương.

Theo đó, Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng tham gia cuộc thi thật nghiêm túc, tích cực, hiệu quả, chất lượng, đảm bảo số lượng người tham gia trong mỗi tuần, tạo nên đợt sinh hoạt sâu rộng, bổ ích, quyết tâm đẩy mạnh công tác CCHC ở địa phương, phục vụ  tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo nên sự thành công của cuộc thi (cuộc thi diễn ra trong 04 tuần bắt đầu từ 07h30 phút ngày 14/8/2023, kết thúc vào 21h00 phút ngày 10/9/2023; mỗi người tham gia dự thi 1 lần/1 tuần).

Ban Tổ chức đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch số 144/KH-UBND để kịp thời triển khai, vận động cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu các nội dung, tài liệu và tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về cuộc thi bằng nhiều hình thức, như: tuyên truyền về cuộc thi, đăng tải Thể lệ, nội dung cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương…; liên kết đường link cuộc thi, đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia cuộc thi thuận tiện; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để cuộc thi đạt kết quả tốt. Gắn việc hưởng ứng tham gia cuộc thi với bình xét thi đua, khen thưởng, xếp loại đối với tập thể, nhân của mỗi quan, đơn vị.

Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng phong trào thi đua, đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt công tác CCHC tại địa phương, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức cuộc thi (qua Sở Nội vụ) để được hướng dẫn./.