DetailController

Văn hóa

Hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022

18/03/2022 00:00
Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức.

Cuộc thi được triển khai nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII, lan tỏa nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài có bài viết chính luận phù hợp tiêu chí của cuộc thi. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 2 bài viết trên tạp chí và báo với loại hình in hoặc điện tử. Bài viết tham gia dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố, không trùng lặp các công trình đã công bố trên các tạp chí, sách, báo, bản tin, cổng thông tin điện tử cho đến trước thời điểm gửi tham gia dự thi; bảo đảm tiêu chí đúng quy định của cuộc thi.

Chủ đề, nội dung của các tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay như: Giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; mô hình phát triển của Việt Nam hiện nay với các giá trị nội bật (kết hợp hài hòa giữa ổn định và phát triển, lấy con người làm trung tâm, “không ai bị bỏ lại phía sau”, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là sự tham gia của Nhân dân); lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các Hội nghị Trung ương khóa XIII; phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch bệnh Covid-19; nhận diện và xây dựng luận cứ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực; tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hiệu quả về đề xuất các giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Tổ chức nhận bài viết dự thi bắt đầu từ khi phát động cuộc thi đến hết ngày 30/7/2022. Lễ công bố và trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2022, nhân dịp 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao giải theo hai loại hình bài viết dự thi: Loại hình bài tạp chí (tạp chí in và tạp chí điện tử) và loại hình báo (báo in và báo điện tử). Mỗi loại hình gồm: 1 giải Đặc biệt, 5 giải A, 8 giải B, 15 giải C, 20 giải Khuyến khích.

Nhằm góp phần vào sự thành công của Cuộc thi, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Trường Chính trị tỉnh; các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh; Ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Trung tâm chính trị các huyện, thành phố tổ chức triển khai hưởng ứng Cuộc thi phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 để tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, và của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân./.