DetailController

Giáo dục

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với Giáo dục thường xuyên

09/09/2022 00:00
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch Covid-19, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng. Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về học tập thường xuyên, học suốt đời, xây dựng xã hội học tập (XHHT). Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh để thực hiện tốt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Phát động phong trào thi đua xây dựng XHHT với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả xây dựng XHHT của các địa phương trong tỉnh. Ngày 31/8/2022, Sở GD&ĐT đã có văn bản số 2357 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với Giáo dục thường xuyên (GDTX).

Thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả Chương trình xóa mù chữ (XMC) và thực hiện nghiên túc việc đánh giá học viên học Chương trình XMC. Tăng cường công tác quản lí, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác XMC để nâng cao tỷ lệ XMC. Đổi mới công tác quản lý đối với các cơ sở GDTX. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng quyền tự chủ của các đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện đa dạng hóa các chương trình giáo dục trong các cơ sở GDTX; đối với Chương trình GDTX cấp THCS và THPT, tiếp tục đổi mới và thực hiện các phương pháp dạy học và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học viên. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng sinh hoạt chuyên môn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), cộng tác viên trong các cơ sở GDTX.

Tiếp tục củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở GDTX trên tinh thần thiết thực, hiệu quả; quan tâm khuyến khích hệ thống cơ sở GDTX ngoài công lập phục hồi, hoạt động ổn định sau thiên tai, dịch bệnh; chú trọng tăng cường cơ sở vật chất (CSVC) đảm bảo chất lượng các hoạt động GDĐT đối với các cơ sở GDTX; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đảm bảo chất lượng các chương trình GDTX. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về lợi ích, vai trò và tầm quan trọng của học tập thường xuyên, học tập suốt đời (HTSĐ), xây dựng XHHT. Thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành Giáo dục, gắn kết chặt chẽ và hiệu quả với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác.

Thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn trường học trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, củng cố và nâng cao chất lượng GDTX. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập. Tăng cường công tác quản lí, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác xóa mù chữ để nâng cao tỷ lệ xóa mù chữ. Đổi mới công tác quản lý đối với các cơ sở GDTX. Thực hiện Chương trình GDTX cấp THPT theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện các chương trình giáo dục trong các cơ sở GDTX. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cộng tác viên trong các cơ sở GDTX. Củng cố, phát triển mạng lưới các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động GDĐT đối với các cơ sở GDTX.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác truyền thông. Khuyến khích đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, học viên GDTX viết và đưa tin, bài về các hoạt động của các cơ sở GDTX, về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong nền kinh tế số, xã hội số; tham gia nghiên cứu, đăng bài báo khoa học trên Tạp chí Giáo dục và các báo, tạp chí trung ương, địa phương để tự bồi dưỡng, đồng thời chia sẻ để mọi người hiểu, đánh giá đúng và làm theo những nỗ lực đổi mới của ngành học. Mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các hoạt động của cơ sở GDTX, về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; lồng ghép nội dung tuyên truyền trong việc giảng dạy, học tập tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong công tác tuyên truyền nhằm tăng cường sự tiếp cận rộng rãi của mọi đối tượng./.