DetailController

Giáo dục

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục dân tộc năm học 2023-2024

26/09/2023 16:30
Ngày 22/9/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2815/SGD&ĐT-CTTT&GDTXCN hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc trong năm 2023-2024.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chương trình, dự án, đề án đối với công tác GDDT trong đó vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng DTTS&MN trên địa bàn tỉnh

Theo đó, trong năm học 2023-2024,  sẽ tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các chi thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới và phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN). Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cơ sở giáo dục, người dạy, người học vùng DTTS, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là chất lượng giáo dục của các trường phô thông dân tộc nội trú (PTDTNT), phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT). Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động giáo dục đặc thù, giáo dục văn hóa dân tộc, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh DTTS; bảo tồn và phát triển tiếng nói, chữ viết của người DTTS; xây dựng trường học hạnh phúc, thân thiện, an toàn, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuyên truyền, vận động, huy động tối đa học sinh ra lớp; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh, đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tuyên truyền về những mô hình, điển hình, cách làm sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ đối với công tác GDDT. Triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với vùng đồng bào DTTS&MN: ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường vùng đặc biệt khó khăn; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới và tăng cường công tác quản lý, công tác thông tin, truyền thông về giáo dục.

Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về phát triển GDĐT, đặc biệt là giáo dục vùng dân tộc thiểu số

Sở Giáo dục yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông về GDĐT bằng nhiều hình thực phù hợp. Phối hợp cung cấp thông tin với cơ quan báo chí địa phương, bản tin Giáo dục và Đào tạo Hoà Bình, Công thông tin điện tử tỉnh Hòà Bình về các nội dung mang tính thời sự, đột xuất nhằm định hướng tốt dư luận. Khuyến khích các đơn vị, trường học đăng tin, bài phản ánh và tuyên truyền hoạt động của đơn vị, các mô hình trường học tiêu biểu, đưa nội dung tuyên truyền vào tiêu chi xét thi đua hằng năm.

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là chất lượng giáo dục của các trường PTDTNT, PTDTBT

Thực hiện nâng cao chất lượng dạy và học trong hệ thống các trường PTDTNT, PTDTBT, các cơ sở giáo dục vùng DTTS&MN thông qua công tác tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh hiện hành và kế hoạch được phê duyệt; thực hiện chương trình,  kế hoạch giáo dục đáp ứng yêu cầu và đổi mới kiểm tra, đánh giá gắn với lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh. Tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù gắn với yêu cầu giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh DITS

Dạy học tiếng dân tộc thiểu số: Thực hiện việc dạy tiếng dân tộc thiểu số trong trường phổ thông  và dạy tiếng DTTS cho cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng DTTS.

Tăng cường tiếng Việt cho học sinh DTTS: Xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt cho trẻ em, học sinh DTTS; chú trọng xây dựng môi trường giao tiếp, giao lưu tiếng Việt cho trẻ em,  học sinh DTTS thông qua hoạt động dạy học của các môn học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, hoạt động trải nghiệm. Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về tăng cường tiếng Việt cho trẻ em, học sinh DTTS. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong quá trình thực hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ em, học sinh DTTS…

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách phát triển giáo dục vùng đồng bào DTTS&MN

Kịp thời đề xuất các giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thực hiện công tác xét duyệt học sinh hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Thường xuyên rà soát, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người dạy, người học và của nhà trường để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.

 Thực hiện các Chương trình, dự án, đề án đối với công tác GDDT

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Tiếp tục triển khai Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng DTTS&MN giai đoạn 2019-2025.Tăng cường các giải pháp thực hiện đảm bảo mục tiêu Kế hoạch số 392/KH-SGD&ĐT ngày 21/02/2022 cùa Sở GD&ĐT về thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững đối với đồng bào DTTS lĩnh vực GD&ĐT giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo vùng DTTS& MN

 Tham mưu các cấp có thẩm quyền tuyển dụng giáo viên, bố trí sắp xếp giáo viên đảm bảo theo quy định. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Thực hiện tốt công tác khen thường, tôn vinh đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục xuất sắc, tiêu biểu. Chú trọng bồi dưỡng, hướng dẫn cho cán bộ. giáo viên các nội dung mang tính đặc thủ đối với vùng DTTS như: giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ chính khóa, công tác học sinh nội trú, bán trú; đặc điểm tâm lí học sinh DTTS, tư vấn tâm lí học đường, giáo dục văn hóa dân tộc và tri thức địa phương, ...

Tăng cường công tác quản lý giáo dục dân tộc

Sở GD&ĐT, các phòng GD&ĐT tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các trường PTDTNT, PTDTBT và các cơ sở giáo dục vùng DTTS về quản lí dạy học. Các đơn vị, trường học bố trí cán bộ làm đầu mối quản lí chỉ đạo về giáo dục dân tộc theo tinh thần Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đê án "Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu sô trong thời kỳ mới". Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về GDĐT theo các cấp học và theo từng DTTS…/.