DetailController

Giáo dục

Hướng dẫn đổi mới hoạt động, triển khai thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025

24/10/2022 00:00
Tiểu dự án 1, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 có tên là “Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh dân tộc thiểu số trường Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Đà Bắc

Tiểu dự án được triển khai nhằm củng cố và phát triển hợp lý hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú; đầu tư bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường chưa đạt chuẩn quốc gia để đảm bảo tốt việc tổ chức dạy - học (bao gồm cả các hoạt động dạy và học trực tuyến), nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh bán trú, nội trú. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác xóa mù chữ, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác xóa mù chữ.

Đối tượng của dự án bao gồm: Hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT), trường phổ thông có học sinh bán trú (HSBT) và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên (CBQL, GV), học sinh đang trực tiếp quản lý, giảng dạy và học tập tại các nhà trường. Ưu tiên đầu tư bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, đặc biệt là cơ sở vật chất phục vụ chuyển đổi số trong giảng dạy và học tập cho các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có HSBT ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và vùng khó khăn. CBQL, GV, người tham gia thực hiện công tác xóa mù chữ (trưởng thôn, xóm, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các đối tượng khác) ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đối với nội dung 1: Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có HSBT. Thực hiện theo phân cấp, nhiệm vụ giao sau khi có Quyết định phân bổ kế hoạch vốn, các cơ quan, đơn vị được giao kinh phí triển khai thực hiện đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Đối với nội dung 2: Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, GV các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có HSBT. Căn cứ kế hoạch, các nội dung triển khai nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học trường PTDTNT, trường PTDTBT và trường phổ thông có HSBT của Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục thuộc đối tượng thụ hưởng dự án tổ chức thực hiện, triển khai phổ biến các tài liệu, học liệu liên quan đến công tác quản lý, dạy và học chương trình giáo dục đặc thù, chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục; thực hiện bồi dưỡng nâng cao năng lực đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; thực hiện đầu tư, bồi dưỡng, tập huấn và tổ chức truyền thông chương trình phù hợp với từng địa phương.

Đối với nội dung 3: Xóa mù chữ (XMC) cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Căn cứ kế hoạch, các nội dung triển khai nhiệm vụ XMC cho người dân vùng đồng bào DTTS của Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục thuộc đối tượng thụ hưởng dự án tổ chức thực hiện hỗ trợ tăng cường các điều kiện hỗ trợ hoạt động XMC; đăng ký cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng về công tác XMC cho người dân vùng đồng bào DTTS; tổ chức thực hiện công tác truyền thông về XMC tại các địa phương, đơn vị; quản lý, cấp phát hỗ trợ kinh phí học tập, tài liệu, sách giáo khoa, văn phòng phẩm cho người dân vùng đồng bào DTTS tham gia học XMC; xây dựng kế hoạch mở lớp XMC; báo cáo, đánh giá kết quả triển khai công tác XMC theo  quy định.

Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025./.