DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Hướng dẫn người dân tham gia đóng BHYT theo nhóm đối tượng

02/04/2024 16:30
Ngày 29/3, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành Công văn số 493/BHXH-QLTST về việc thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) theo nội dung Công văn số 917/BYT-BH về việc triển khai thi hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.

Thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1977/UBND-NVK ngày 03/11/2023 về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP, trong đó có nội dung quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 75/2023/NĐ-CP “5. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ” được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT.

Tuy nhiên, ngày 01/3/2024 Bộ Y tế ban hành Công văn số 917/BYT-BH về việc triển khai thi hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP có ý kiến về nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng tại gạch đầu dòng (-) thứ 3 của Công văn này có nội dung“Trường hợp người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 và sang giai đoạn 2021- 2025 vẫn được xác định là xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn nhưng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, được xác định là xã nông thôn mới thì không thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng”. Trừ những thôn, xóm đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2021 – 2025 vẫn được cấp thẻ BHYT từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Để thống nhất thực hiện theo nội dung Công văn số 917/BYT-BH, BHXH tỉnh Hòa Bình hướng dẫn thực hiện như sau:

Đối với người người dân tộc thiểu số tại các xã khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 và sang giai đoạn 2021-2025 vẫn được xác định là xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, được xác định là xã nông thôn mới, thì không thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng (theo Công văn số 917/BYT-BH): Đề nghị các cơ quan, đơn vị trường học, UBND cấp xã, các tổ chức dịch vụ thu và BHXH huyện, các phòng Nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền trực tiếp, trên các phương tiện truyền thông để người dân tham gia BHYT theo nhóm đối tượng hộ gia đình; người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình (được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% tiền đóng); học sinh đang đi học tham gia theo nhóm đối tượng học sinh (được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% tiền đóng).

Đối với người dân thuộc các xã tại khoản 1 văn bản này mà đã tham gia BHYT từ ngày 01/12/2023 đến nay thì từ ngày 01/4/2024 BHXH huyện, phòng Quản lý thu – Sổ, thẻ thông báo đến UBND xã, thôn, bản, các tổ chức dịch vụ thu và người tham gia BHYT về những thay đổi trên, đồng thời vận động người dân đóng tiền bổ sung có thiếu khi chuyển đổi sang tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác.

Trường hợp không vận động được người dân tham gia đóng tiền bổ sung để chuyển đổi đối tượng tham gia BHYT thì trên cơ sở số tiền đóng để xác định giá trị sử dụng thẻ đã phát hành.

Yêu cầu BHXH huyện chủ động báo cáo UBND huyện về nội dung này; thực hiện đánh giá vướng mắc khi triển khai, đồng thời thống kê báo cáo về BHXH tỉnh (phòng Quản lý Thu – sổ, thẻ) trước ngày 30/4/2024.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bảo hiểm xã hội tỉnh (qua phòng Quản lý Thu – Sổ, thẻ, số điện thoại: 02183.856867, 02183.851890, 02183.853139) để được hướng dẫn./.