DetailController

Thời sự trong ngày

Hội nghị trực tuyến về dự thảo Nghị định quy định về đất trồng lúa

19/06/2024 08:56
Chiều ngày 18/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì Hội nghị với các bộ, ngành, chuyên gia tại trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến 63 tỉnh, thành phố về dự thảo Nghị định quy định về đất trồng lúa. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại tỉnh Hòa Bình

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa sau khi tiếp thu, hoàn thiện theo ý kiến góp ý có bố cục gồm 4 chương, 18 điều nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, Luật Trồng trọt năm 2018, từ đó khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất trồng lúa. Theo đó, Nghị định được xây dựng dựa trên những quan điểm cơ bản sau: Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ trong việc xây dựng quy định chi tiết về đất trồng lúa được giao; bảo đảm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý, sử dụng có hiệu quả đất nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030; kế thừa các quy định hiện hành còn giá trị, bảo đảm tính ổn định của chính sách pháp luật; giải quyết các vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành các cơ chế chính sách hỗ trợ người trồng lúa; đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền theo chỉ đạo của Chính phủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất cao về sự cần thiết phải ban hành Nghị định; khẳng định sự phù hợp của các nội dung trong Dự thảo Nghị định với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất trồng lúa; tương thích với Luật Đất đai, với hệ thống pháp luật và có tính khả thi trong triển khai thực hiện. Đồng thời, làm rõ các trình tự, thủ tục, quy định về việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa; điều kiện xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa; sử dụng kinh phí hỗ trợ…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định sự cần thiết phải ban hành Nghị định Quy định về đất trồng lúa; nhấn mạnh việc xây dựng Nghị định bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ tại Luật Đất đai năm 2024 và pháp luật khác có liên quan; bảo đảm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về quản lý, sử dụng có hiệu quả đất nông nghiệp. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ NN&PTNT khảo sát, đánh giá đầy đủ thực tiễn sử dụng đất trồng lúa tại các địa phương; tiếp tục lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân, cơ quan liên quan về nội dung của Dự thảo Nghị định, trên cơ sở phù hợp với chính sách, pháp luật về đất đai hiện hành, bổ sung các vấn đề phát sinh nếu có để hoàn thiện Dự thảo Nghị định, sớm trình Chính phủ xem xét, quyết định./.