DetailController

Thời sự trong ngày

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 4 năm 2023

27/04/2023 18:35
Ngày 27/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 4/2023 cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe và cho ý kiến đối với Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, năng lực khám, chữa bệnh cho Nhân dân”. Đây là nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc ban hành Nghị quyết là hết sức cần thiết, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao từ tuyến cơ sở, đảm bảo công bằng trong việc sử dụng dịch vụ y tế. Vì vậy yêu cầu Đề án cần đảm bảo tính khá thi, nâng cao được chất lượng, năng lực khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh, phù hợp với phát triển y tế trong giai đoạn mới. Các đại biểu cũng cho ý kiến về phương án mở rộng, đầu tư cơ sở vật chất cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, dự trù kinh phí để xây dựng các khoa phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh…Trên cơ sở đánh giá những bất cập, hạn chế còn tồn tại trong lĩnh vực y tế, các đại biểu đề nghị bổ sung một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, năng lực khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và giai đoạn 2026-2030…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định y tế là lĩnh vực quan trọng, luôn được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm, theo đó đầu tư cho con người, đầu tư cho y tế là đầu tư cho sự phát triển. Vì vậy việc ban hành Nghị quyết nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là cần thiết, góp phần định hướng cho ngành Y tế tỉnh nhà theo đúng nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần định hướng các quy hoạch, cơ sở vật chất từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện đồng bộ với cơ sở khám chữa bệnh; qua đó đề ra một số chính sách nội bật của tỉnh nhằm thu hút đội ngũ y bác sỹ, nâng cao năng lực cho đội ngũ bác sỹ, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, chính quyền về nâng cao công tác chăm sóc, sức khỏe Nhân dân.

Đối với dự thảo Nghị quyết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sắp xếp lại các chỉ tiêu, mục tiêu ngắn hạn, dài hạn cho phù hợp với định hướng phát triển của ngành Y tế, gắn với tiến độ cụ thể. Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết phải tập trung vào: Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trọng tâm là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trong đó nghiên cứu ban hành 03 chính sách: hỗ trợ y bác sỹ tỉnh nhà nâng cao trình độ chuyên môn; thu hút bác sỹ chuyên khoa chất lượng cao về tỉnh; nghiên cứu hỗ trợ phụ cấp cho đội ngũ y bác sỹ. Hoàn thiện các quy hoạch ngành, đầu tư hạ tầng cho công tác khám, chữa bệnh, nâng cấp cải tạo mạng lưới trạm y tế cấp xã, huyện, tỉnh. Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính cho các bệnh viện, trung tâm y tế cấp huyện. Tăng cường xã hội hóa y tế tạo nguồn lực để xây dựng cơ sở khám, chữa bệnh. Ứng dụng công nghệ thông và cải cách hành chính. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ vào mục tiêu đã đề ra, cân đối nguồn lực tài chính để thực hiện.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến và thống nhất đối với các Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về: Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ sung khu vực mỏ khoáng sản Laterit vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng đến năm 2050 cho dự án Nhà máy xi măng Hoàng Long Hòa Bình

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long giao các sở, ngành rà soát và hoàn thiện để sớm ban hành Nghị quyết./.