DetailController

Thời sự trong ngày

Giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh

26/04/2023 17:00
Ngày 25/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 849/QĐ-UBND giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (đợt 1) cho các công trình, dự án đã đủ điều kiện giao vốn do sở, ban, ngành làm chủ đầu tư với các nội dung như sau:

Số kế hoạch vốn phân bổ là 12.100 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách Trung ương là 11.000 triệu đồng; Vốn đối ứng ngân sách tỉnh là 1.100 triệu đồng. Trong đó: Sở Giáo dục và Đào tạo 6.600 triệu đồng, bao gồm vốn ngân sách Trung ương là 6.000 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh là 600 triệu đồng. Sở Y tế:5.500 triệu đồng, bao gồm vốn ngân sáchTtrung ương là 5.000 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh là 500 triệu đồng. Danh mục, mức vốn phân bổ: 07 công trình thuộc dự án 4 và dự án 5.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh thông báo chi tiết danh mục, mức vốn cho các đơn vị, chủ đầu tư biết, thực hiện. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tổ chức thực hiện hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án được giao tại Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan làm cơ sở phân bổ số vốn 11.880 triệu đồng còn lại./.