DetailController

Thời sự trong ngày

Giao bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh

18/04/2023 17:07
Ngày 17/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-UBND về việc giao bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giao bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, như sau:

Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do tỉnh quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là: 88.690 triệu đồng (Nguồn ngân sách trung ương giao bổ sung là: 63.350 triệu đồng; Nguồn ngân sách tỉnh giao bổ sung là: 25.340 triệu đồng), cụ thể: (1) Bổ sung vốn cho các huyện, xã theo tiêu chí, hệ số phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2022-2025 như sau: Bổ sung vốn cho các xã trên địa bàn toàn tỉnh là 24.745 triệu đồng vốn ngân sách trung ương và 9.898 triệu đồng vốn ngân sách tỉnh; bổ sung vốn hỗ trợ cho huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới là 10.105 triệu đồng vốn ngân sách trung ương và 4.042 triệu đồng vốn ngân sách tỉnh. Trong đó: Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong: bổ sung 5.052,5 triệu đồng vốn ngân sách trung ương và 2.021 triệu đồng ngân sách tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy: bổ sung 5.052,5 triệu đồng vốn ngân sách trung ương và 2.021 triệu đồng ngân sách tỉnh.

Bổ sung vốn để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quá trình triển khai chương trình theo Khoản 5, Điều 3 Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, gồm có: Vốn ngân sách trung ương 13.500 triệu đồng và vốn ngân sách tỉnh 5.400 triệu đồng.

(3) Bổ sung vốn hỗ trợ thực hiện các chương trình chuyên đề (theo Khoản a, Điều 6, Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg) gồm có: vốn ngân sách trung ương 15.000 triệu đồng và vốn ngân sách tỉnh 6.000 triệu đồng.

Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do tỉnh quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là: 15.837 triệu đồng, trong đó: Nguồn ngân sách trung ương giao bổ sung là: 14.761 triệu đồng; Nguồn ngân sách tỉnh giao bổ sung là: 1.076 triệu đồng. Cụ thể: (1) Bổ sung vốn thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 3 là 4.000 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương. (2) Bổ sung vốn thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 10 là 11.837 triệu đồng, bao gồm: nguồn vốn ngân sách trung ương là 10.761 triệu đồng; vốn ngân sách tỉnh là 1.076 triệu đồng.

Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do tỉnh quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững như sau: Bổ sung vốn thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 1 là 95.739 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao: Sở Kế hoạch và Đầu tư: thông báo bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cho các đơn vị, các chủ đầu tư biết, thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc căn cứ Quyết định giao bổ sung tham mưu, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh theo quy định. Các đơn vị được giao bổ sung kế hoạch vốn tổ chức thực hiện: việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn vốn phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật hiện hành./.