DetailController

Khoa học - Môi trường

Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến của tỉnh Hòa Bình năm 2023 của tỉnh Hòa Bình

19/01/2024 15:49
Trong những năm qua, công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã trở thành phong trào thi đua ở các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học cũng được các cơ quan, đơn vị và cộng đồng quan tâm, tổ chức thực hiện thường xuyên và mở rộng cả về quy mô và kinh phí đầu tư.
UBND tỉnh trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2023

Triển khai Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 24/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về Tổ chức Hội thi Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thể lệ Hội thi, trong năm đã ban hành 03 văn bản triển khai, khuyến khích và đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại cơ sở và hưởng ứng, tích cực tham gia Hội thi. Trên cơ sở đó, Hội thi tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2023 đã được phát động rộng rãi đến tất cả các Sở, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố trong toàn tỉnh. 100% các Sở, ban, ngành đều đã tiếp nhận văn bản phát động hội thi, đồng thời tổ chức nhiều biện pháp để tuyên truyền, phố biến rộng rãi các thông tin về Hội thi đến các đối tượng theo quy định.

Năm 2023, tỉnh Hòa Bình có 70 sáng kiến của 38 cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị xét sáng kiến có ảnh hưởng hiệu quả áp dụng trong phạm vi tỉnh năm 2023. Trong đó, có 28 sáng kiến có nội dung liên quan quan đến các lĩnh vực, nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính, tiêu biểu như: Cải cách thể chế hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số. UBND tỉnh công nhận được tổng số 55 sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong phạm vi tỉnh (trong đó, có 19 sáng kiến đăng ký thuộc lĩnh vực CCHC).

Ban Tổ chức Hội thi tìm kiếm sáng kiến CCHC tỉnh Hoà Bình năm 2023 đã công nhận được 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải ba và 03 giải khuyến khích; nội dung các sáng kiến đạt giải đã góp phần tích cực giải quyết được nhiều vấn đề trong chương trình cải cách hành chính của tỉnh, điển hình như: Sáng kiến “Thiết lập và ứng dụng phần mềm tính toán phục vụ công tác xác định và quản lý chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Sáng kiến “Ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh từ xa ở một số Trạm Y tế tuyến xã thuộc thành phố Hòa Bình”; Sáng kiến “Thiết lập phần mềm QR Code để cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông”., góp phần nâng cao hiệu quả công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai phổ biến, khuyến khích phong trào thi đua, lao động sáng tạo tại cơ sở, đồng thời hưởng ứng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hoà Bình và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hoà Bình năm học 2023 - 2024. Theo đó, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 19 và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần 9 đã được tổ chức thành công với tổng số 265 giải pháp tham gia Cuộc thi và 33 giải pháp Hội thi của cả 10/10 huyện, thành phố tham gia dự thi. Kết quả chung khảo đã có 70/265 giải pháp đạt giải tại Cuộc thi và 10/33 giải pháp đạt giải tại Hội thi. Ban Tổ chức cuộc thi đã thống nhất đề xuất gửi 23 giải pháp tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc và 04 giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 năm 2023; Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 năm (2020 -2021) tỉnh Hòa Bình 01 giải khuyến khích thuộc lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp, môi trường; Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm (2020-2021) tỉnh Hoà Bình đạt 01 giải Ba và 01 giải khuyến khích; Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 năm (2021-2022) tỉnh Hòa Bình có 01 giải khuyến khích.

Có thể khẳng định, tiềm năng tài sản trí tuệ từ phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng tạo, nghiên cứu khoa học là rất lớn. Các cuộc thi sáng tạo, đặc biệt công tác xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh đã thúc đẩy hoạt động này ngày càng phát triển, tạo thành phong trào thi đua rộng rãi trong toàn tỉnh./.