DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Gần 19 triệu USD cho Dự án “nông thôn đa mục tiêu”

24/12/2012 00:00
Dự án "Phát triển nông thôn đa mục tiêu" sẽ được triển khai trong 5 năm (2012-2017) tại các xã: Toàn Sơn, Hiền Lương, Vầy Nưa, Tiền Phong, Cao Sơn, Tân Minh, Tân Pheo, Mường Chiềng, Tu Lý và thị trấn Đà Bắc với tổng số vốn gần 18,8 triệu USD.

Trong đó, 14,4 triệu USD là vốn ODA, vốn đối ứng của tỉnh là gần 3,2 triệu USD, các xã và người hưởng lợi của dự án đóng góp gần 1,2 triệu USD.

Dự án Phát triển nông thôn đa mục tiêu ở huyện Đà Bắc mục tiêu là phát triển giao thông nông thôn, thủy lợi; phát triển các công trình xã hội; hỗ trợ về thể chế; khôi phục, bảo tồn và phát huy văn hóa, phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số