DetailController

Giáo dục

Đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan tới Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024

11/06/2024 07:46
Ngày 06/6/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 1577/TB-SGD&ĐT về đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan tới Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024, tại Hội đồng thi tỉnh Hòa Bình.

Thực hiện Công văn số 1932/BGD&ĐT-TTr ngày 26/4/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan tới Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024, tại Hội đồng thi tỉnh Hòa Bình như sau:

- Họ và tên: Đinh Thị Hường; Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình; số điện thoại: 0912.574.296.

- Họ và tên: Nguyễn Văn Hiển; chức vụ: Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình; số điện thoại: 0917.658.779.

- Số điện thoại trực thanh tra thi: 02183.888.196 (trong giờ hành chính).

- Email trực thi: thanhtraso@hoabinh.edu.vn.

Sở Giáo dục và Đào tạo công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan tới Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024, tại Hội đồng thi tỉnh Hòa Bình từ ngày 08/6/2024 đến khi kết thúc việc xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024./.