DetailController

Văn hóa

Dự kiến trên 55,6 tỷ đồng thực hiện Đề án 08 về phát triển dịch vụ trọng tâm là phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2025

15/03/2022 00:00
Vừa qua, BCĐ các đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ban hành Kế hoạch số 05, ngày 28/2/2022 về Triển khai thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU ngày 01/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2025”. Dự kiến tổng nhu cầu vốn thực hiện đề án trong giai đoạn này khoảng trên 55,6 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện đề án được lồng ghép và huy động từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước từ Trung ương, địa phương và vốn khác (vốn nước ngoài, vốn các chương trình, dự án, vốn xã hội hóa, vốn của các doanh nghiệp).

BCĐ giao Sở Công thương là cơ quan thường trực Đề án số 08 chủ  trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phân phối. Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, và kịp thời đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Ban chỉ đạo các Đề án điều chỉnh các kế hoạch, giải pháp cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tế, bảo đảm thực hiện Đề án có hiệu quả.

Theo lộ trình, trong năm 2022 sẽ thu hút đầu tư đến khảo sát đề xuất dự án xây dựng, phát triển chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, kinh doanh khí, xăng dầu,... trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và cải tạo các chợ trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch và tăng trưởng kinh tế tại địa phương. Phấn đấu xây dựng Sàn giao dịch thương mại điện tử đồng thời phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nghiên cứu, xây dựng mô hình phát triển kinh tế ban đêm phù hợp với lợi thế và điều kiện thực tiễn ở tỉnh, đặc biệt là phù hợp với khả năng xây dựng các cơ sở hạ tầng hỗ trợ, nguồn lực đầu tư và khả năng huy động, thu hút đầu tư.

Năm 2023 - 2024: Duy trì, hoàn thiện Sàn giao dịch thương mại điện tử đồng thời phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tiếp tục tăng cường thu hút đầu tư đến khảo sát đề xuất dự án xây dựng, phát triển chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, kinh doanh khí, xăng dầu,... trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và cải tạo các chợ trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch và tăng trưởng kinh tế tại địa phương. Xây dựng mô hình phát triển kinh tế ban đêm phù hợp với lợi thế và điều kiện thực tiễn ở tỉnh.

Năm 2025: Phấn đấu đến 2025 duy trì, hoàn thiện Sàn giao dịch thương mại điện tử hoạt động có hiệu quả góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đồng thời hoàn thành đưa vào sử dụng có hiệu quả 02 mô hình phát triển kinh tế ban đêm.

BCĐ giao sở VH,TT&DL chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực du lịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, tiềm năng, lợi thế, con người và du lịch Hòa Bình; tổ chức điều tra, khảo sát tài nguyên du lịch Hòa Bình đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch.

Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025: Thu hút đầu tư đạt trên 20 nghìn tỷ đồng; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao; cơ sở lưu trú đạt trên 6.000 phòng. Đến năm 2025, tạo việc làm cho khoảng 26 nghìn lao động, trong đó gần 9 nghìn lao động trực tiếp có chuyên môn nghiệp vụ về du lịch; tiếp tục duy trì mức tăng trưởng của ngành du lịch, phấn đấu xây dựng Khu du lịch hồ Hòa Bình cơ bản đạt các điều kiện của Khu du lịch quốc gia vào năm 2025.

Các sở, ngành khác căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ nhằm phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh, trong đó trọng tâm là phát triển du lịch./.