DetailController

Tin từ các đơn vị

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh

11/10/2023 16:30
Ngày 10/10, Ban Dân tộc (cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh) đã ban hành Công văn số 1880/BDT-CSDT về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Dân tộc đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố một số nội dung sau:

Đối với các sở, ban, ngành: Khẩn trương hướng dẫn chi tiết các nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc lĩnh vực ngành theo nhiệm vụ đã được UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh giao, phân công; kịp thời có văn bản trả lời hoặc tham mưu trả lời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đề xuất của các huyện, thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình. Đề nghị các sở chuyên ngành phối hợp đẩy nhanh tiến độ thẩm định, cho ý kiến đối với các nội dung Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các chủ đầu tư trình thẩm định trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt để góp phần đẩy nhanh thực hiện các dự án, danh mục công trình sử dụng vốn của Chương trình được giao kế hoạch vốn năm 2022 và năm 2023. Các sở, ban, ngành được giao kế hoạch vốn năm 2022 và năm 2023 (bao gồm cả vốn đầu tư và vốn sự nghiệp) khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn được giao.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Đối với vốn đầu tư phát triển của Chương trình khẩn trương thực hiện giao điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn năm 2023 đối với các dự án, danh mục công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện, thành phố. Tập trung rà soát, chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng… để công trình được thi công xây dựng theo kế hoạch. Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nguồn lực, nhân lực, máy móc thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình theo tiến độ hợp đồng đã ký kết. Thực hiện nghiệm thu đối với những khối lượng hoàn thành theo quy định, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không để dồn thanh toán đến cuối năm 2023. Đối với việc triển khai thực hiện Dự án 2 của Chương trình: Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện Kim Bôi, Đà Bắc và Tân Lạc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện khẩn trương tham mưu hoàn thành công lập, thẩm định phê duyệt các Dự án: Dự án ổn định dân cư tập trung xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi; Dự án ổn định dân cư tập trung xóm Duốc, xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc; Dự án ổn định dân cư tập trung xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc để tổ chức triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn được giao kế hoạch năm 2022 và 2023.

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi và Lương Sơn khẩn trương phối hợp để hoàn thành công tác phê duyệt dự án để khởi công xây dựng và giải ngân nguồn vốn được giao kế hoạch vốn năm 2022 gồm: Dự án đường liên xã Xóm Suối Bến xã Liên Sơn đi xóm Chỉ Ngoài xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi; Dự án đường giao thông liên xã từ xóm Đằng Long, xã Hùng Sơn đi xóm Vai Đào xã Cao Sơn huyện Lương Sơn.

Đối với vốn sự nghiệp của Chương trình: Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban của huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện nguồn vốn được giao năm 2022, 2023 và tiến hành giải ngân vốn khi có đủ điều kiện. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực trong quá trình tổ chức thực hiện.

Ban Dân tộc đề nghị các Sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm khẩn trương triển khai thực hiện./.