DetailController

Thủy sản

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện rà soát điều chỉnh cục bộ quy hoạch ba loại rừng

15/03/2023 17:00
Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh, tới nay tổng hợp các công trình, dự án có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng rừng giai đoạn 2021-2025 gồm 309 Công trình, dự án với diện tích: 8.221,6 ha; Thời kỳ 2021-2030 gồm 525 công trình, dự án với diện tích: 21.945,32 ha.

Như vậy, đối chiếu với phân bổ chỉ tiêu đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất cho tỉnh Hòa Bình tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025, thì nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đã vượt quá phân bổ chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ  giao. Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố xác định các công trình, dự án còn dàn trải, chưa căn cứ vào phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất; chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Công văn số 990/UBND-TH ngày 18/6/2020, về giao số định hướng chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, chưa xác định được các dự án cần thiết để thực hiện điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng theo đúng tinh thần Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 của Chính phủ.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện rà soát điều chỉnh cục bộ quy hoạch ba loại rừng, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần xác định, lựa chọn các công trình, dự án trong trường hợp cần thiết để thực hiện điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng theo đúng tinh thần Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 của Chính phủ; đảm bảo chỉ tiêu phân bổ 3 loại rừng tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất. Cung cấp danh mục các công trình, dự án cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước ngày 17/3/2023).

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tổng hợp các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng, xây dựng đề cương, dự toán rà soát, điều chỉnh Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 (nếu có) trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tại Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 theo quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tích hợp kết quả rà soát điều chỉnh cục bộ Quy hoạch ba loại rừng vào quy hoạch tỉnh; phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tích hợp vào trong quy hoạch tỉnh, đảm bảo chỉ tiêu phân bổ 3 loại rừng tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và tỷ lệ che phủ rừng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Công văn số 990/UBND-TH ngày 18/6/2020, về giao số định hướng chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 cho các huyện, thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh; lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 đảm bảo chỉ tiêu phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: phối hợp với các Sở, Ban, ngành để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; đồng thời, các số liệu cần có sự thống nhất trong lãnh đạo của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trước khi gửi các Sở, ngành tổng hợp./.