DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Đẩy nhanh tiến độ giao vốn chi tiết và giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2023, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

01/11/2023 16:10
Ngày 31/10/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 3097/SNN-PTNT gửi Ủy ban nhân dân các huyện: Cao Phong, Lương Sơn, Mai Châu, Yên Thủy và thành phố Hòa Bình về việc đẩy nhanh tiến độ giao vốn chi tiết và giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2023, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Công văn số 1929/UBND-KTN ngày 31/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ giao vốn chi tiết và giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2023, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện: Cao Phong, Lương Sơn, Mai Châu, Yên Thủy và thành phố Hòa Bình, như sau:

Nghiên cứu các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 1929/UBND-KTN ngày 31/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ triển khai nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2023 phấn đấu hoàn thành kế hoạch.

Căn cứ Công văn số 1587/SKHĐT-KTN ngày 22/5/2023 và Công văn số 3021/SKHĐ-TKTN ngày 20/9/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục và đề xuất giao vốn chi tiết toàn bộ số vốn còn lại của kế hoạch năm 2023 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 06/11/2023 để tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo chỉ đạo tại Công văn số 1929/UBND-KTN ngày 31/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Mẫu biểu đề xuất giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư áp dụng theo mẫu biểu đã giao vốn đợt 3 kèm theo Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy rà soát, báo cáo tiến độ triển khai đối với số vốn thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (8.153 triệu đồng giao tại Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh), đề xuất và có phương án xử lý điều chỉnh kịp thời theo quy định.