DetailController

Chính trị

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023

12/06/2023 16:00
Để tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, ngày 9/6/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 148-KH/ĐUK về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống; tạo niềm tin, khí thế, động lực mới thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thông qua tuyên truyền góp phần cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động chung sức, đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng, cùng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt; đồng thời, phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, nhất là trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước.

Nội dung tuyên truyền trọng tâm: Những kết quả bước đầu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là thể chế hóa, cụ thể hóa thành các văn bản phù hợp với tình hình thực tiễn để tổ chức thực hiện; xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông suốt từ tỉnh tới cơ sở. Phản ánh những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đánh giá tình hình, triển vọng triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát hiện những “điểm nghẽn” hoặc dự báo những khó khăn, bất cập trong thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; từ đó để các cấp ủy, cơ quan, đơn vị có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tế. Về tình hình, kết quả nổi bật, những giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Những thành tựu căn bản trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quỵết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII. Tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 21- NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).

          1.5. Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

Hình thức tuyên truyền: Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông tin, tuyên truyền trên các mạng xã hội. Tham gia giải báo chí hoặc các cuộc thi sáng tác ở cơ quan, đơn vị về chủ đề công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Sử dụng hình thức tuyên truyền trực quan; hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; thông qua các ấn phẩm tuyên truyền, trong các kỳ sinh hoạt tại tại các chi, đảng bộ cơ sở và sinh hoạt của tổ chức chính trị - xã hội.

Căn cứ nội dung kế hoạch, đề nghị các cấp ủy tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và người lao động; chỉ đạo, tổ chức trao đổi, đối thoại, giải đáp những vấn đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng trong chi bộ, đảng bộ; các cuộc hội thảo, tọa đàm trong cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên trao đổi ý kiến, trình bày nhận thức của mình về các quan điểm, đường lối của Đảng, nhất là trong lĩnh vực công tác Tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được cán bộ, đảng viên, người lao động quan tâm./.