DetailController

Văn hóa

Công bố tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh Hòa Bình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng giai đoạn 2022-2030

07/03/2022 00:00
Ngày 10/02, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về Công bố tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh Hòa Bình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng giai đoạn 2022-2030.

Với mục đích nhằm công bố rộng rãi tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh Hòa Bình và các tài liệu có liên quan được sưu tầm, nhằm phát huy hiệu quả giá trị của tài liệu góp phần phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh; giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, giáo dục truyền thống cho các thế hệ, giữ gìn ổn định chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Trong đó, các nội dung trọng tâm gồm có: Tổ chức thực hiện rà soát tài liệu trong kho Lưu trữ lịch sử của tỉnh, khảo sát sưu tầm tài liệu trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, lực lượng vũ trang, quân đội, đơn vị kinh tế và nhân dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, các kho lưu trữ của Trung ương có nội dung phù hợp với mục đích yêu cầu của Kế hoạch. Tổ chức thực hiện xử lý khối tài liệu ảnh bị sai sót, tu bổ phục chế tài liệu giấy kém chất lượng trước khi đưa ra công bố. Công bố tài liệu lưu trữ của tỉnh qua các thời kỳ lịch sử, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình cũng như của đất nước thông qua các hình thức: Trưng bày, triển lãm, xuất bản ấn phẩm, xây dựng phim, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác. Tăng cường nhân sự chuyên sâu cho Trung tâm Lưu trữ lịch sử, trực thuộc Sở Nội vụ thực hiện công tác công bố tài liệu lưu trữ. Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động công bố tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử của tỉnh. Xây dựng trang thông tin công bố tài liệu lưu trữ của tỉnh Hòa Bình.

Việc công bố tài liêu lưu trữ lịch sử của tỉnh và các tài liệu liên quan được sưu tầm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh, góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước. Do đó, phải bảo đảm trung thực, độ chính xác, tin cậy cao về nội dung và hình thức tài liêu. Công bố tài liêu lưu trữ gắn với nhu cầu, mục đích, đối tượng và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh, của từng ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Công bố tài liệu lưu trữ theo hướng sáng tạo, hiện đại, phù hợp với phát triển của công nghê ̣thông tin, tích hợp, chia sẻ các dữ liêu công bố tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh, góp phần xóa bỏ rào cản về thời gian, không gian địa lý để công chúng ở trong và ngoài tỉnh có thể tiếp cận với thông tin tài liêu lưu trữ nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu của xã hội, phục vụ xây dựng và phát triển tỉnh Hòa Bình và đất nước trong tương lai./.