DetailController

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn, lĩnh vực tiếp công dân

16/06/2022 00:00
Ngày 8/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1102/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn, lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định danh mục thủ tục hành chính thay thế (03 thủ tục) trong lĩnh vực xử lý đơn; trong lĩnh vực tiếp công dân (03 thủ tục) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh. Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết định được công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (địa chỉ: csdl.dichvucong.gov.vn); Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: dichvucong.hoabinh.gov.vn), Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh (địa chỉ: http://thanhtra.hoabinh.gov.vn).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xử lý đơn, tiếp công dân ban hành tại Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Thanh tra tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình kể từ ngày ký.

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh, các sở, ngành liên quan chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, Ngành liên quan và niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận, giải quyết theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đồng bộ hóa dữ liệu thủ tục hành chính tại Quyết định này từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo quy định.

UBND cấp huyện thực hiện và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi quản lý niêm yết, công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang Thông tin điện tử, trụ sở cơ quan, đơn vị; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo quy định./.