DetailController

Chính trị

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

28/03/2023 15:32
Ngày 24/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 540/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (03 thủ tục) trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp: Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý 2.000829.000.00.00.H28; Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý 2.001680.000.00.00.H28; Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý 2.001687.000.00.00.H28.

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính (TTHC) tại Quyết định này được công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (địa chỉ: dichvucong.gov.vn); Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (địa chỉ: dichvucong.hoabinh.gov.vn), Trang Thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn).

Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý được công bố tại Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, Chi nhánh của Trung tâm.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, thời gian chậm nhất ngày 30 tháng 3 năm 2023. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Công thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở và niêm yết, công khai TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, Chi nhánh của Trung tâm theo quy định./.