DetailController

Tin từ các đơn vị

Công bố Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

15/08/2023 16:30
Ngày 15/8/2023, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị Công bố Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Lãnh đạo Sở Xây dựng công bố Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Xây dựng đã công bố Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 về đính chính Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của Chương trình nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển hệ thống đô thị theo quy hoạch tỉnh và các quy hoạch ngành đã được phê duyệt, phù hợp với chương trình phát triển đô thị quốc gia, từng bước đầu tư xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn phát triển và các chỉ tiêu phát triển đô thị. Xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển hệ thống đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển hệ thống đô thị trên toàn tỉnh, nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng hiện đại, văn minh phù hợp với bản sắc văn hóa của mỗi đô thị. Đây là cơ sở để lập đề án và đánh giá nâng loại đô thị; thành lập các phường, thị trấn trong tương lai. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 13 đô thị, gồm 10 đô thị hiện hữu là: Thành phố Hòa Bình, thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc), thị trấn Mai Châu (Mai Châu), thị trấn Cao Phong (Cao Phong, thị trấn Bo (Kim Bôi), thị trấn Ba Hàng Đồi , thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy), thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn), thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy), thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) và 3 đô thị mới là: Huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV, xã Phong Phú (Tân Lạc) và Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) đạt tiêu chí đô thị loại V; đưa tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt khoảng 39,00% - 46,16%. Đến năm 2030 tiếp tục nâng lên 16 đô thị. Trong đó phát triển 2 đô thị hiện hữu lên đô thị loại IV là thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) và thị trấn Bo (Kim Bôi). Phát triển 3 đô thị mới là xã Dũng Phong (Cao Phong), Ân Nghĩa (Lạc Sơn) và Vạn Mai (Mai Châu) là đạt tiêu chí đô thị loại V. Đưa tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 43,19% -50,57%.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cũng công bố cụ thể lộ trình nâng loại các đô thị hiện hữu, khu vực dự kiến đô thị mới; chỉ tiêu phát triển đô thị đến năm 2025 và danh mục ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng khung và công trình đầu mối kết nối hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh. Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư xây dựng đô thị tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đạt hơn 138.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư hạ tầng khung và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật kết nối hệ thống giao thông đô thị là khoảng 83,8 tỷ đồng; vốn đầu tư phát triển các đô thị hiện hữu và khu vực dự kiến hình thành đô thị mới khoảng 54,2 tỷ đồng.

Đồng thời, đề ra 6 nhóm giải pháp thực hiện, gồm: Giải pháp về nguồn vốn, thu hút đầu tư, chính sách, phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, nguồn nhân lực và xây dựng, quản lý, thực hiện quy hoạch./.