DetailController

Khoa học - Môi trường

Công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại xã Đồng Tân và Tân Thành, huyện Mai Châu

05/06/2024 16:30
Ngày 05/6, Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu đã ban hành Quyết định số 1242/QĐ-UBND Về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại xã Đồng Tân và Tân Thành, huyện Mai Châu.

Theo đó, công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại xã Đồng Tân và Tân Thành, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Đồng Tân và Tân Thành chịu trách nhiệm tập trung huy động lực lượng, vật tư, phương tiện khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp cách ly, giám sát, khống chế, dập tắt dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên tinh thần huy động sự tham gia của hộ chăn nuôi, các cấp, các ngành có liên quan và hệ thống chính trị ở địa phương.

Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã: Đồng Tân và Tân Thành khẩn trương tổ chức thực hiện việc phòng, chống dịch theo quy định hiện hành. Tổng hợp tình hình dịch bệnh và kết quả công tác phòng, chống dịch, thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kịp thời chỉ đạo, đồng thời tham mưu, đề xuất các chế độ, chính sách hỗ trợ phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo đúng các quy định hiện hành.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Đồng Tân và Tân Thành căn cứ Quyết định thi hành./.