DetailController

Kinh tế

Chương trình xây dựng nông thôn mới hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh

24/06/2024 15:48
Xây dựng nông thôn mới là một trong những chương trình hành động lớn nhằm cụ thể hóa chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông thôn, nông nghiệp, nông dân, hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội cho khu vực nông thôn. Với những kết quả đạt được trong những năm qua, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2021 đến nay là 16.485.962 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương 562.431 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 436.115 triệu đồng; vốn sự nghiệp 126.316 triệu đồng); ngân sách địa phương 1.342.716 triệu đồng; vốn lồng ghép: 3.531.886 triệu đồng. Nguồn vốn huy động từ các nguồn hợp pháp, vốn tín dụng 10.032.270 triệu đồng; vốn doanh nghiệp 445.358 triệu đồng; huy động từ người dân và cộng đồng 571.301 triệu đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 80/129 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 62%; bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 16,2 tiêu chí/xã; toàn tỉnh có 28 xã nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 75 Khu dân cư kiểu mẫu, 258 vườn mẫu. Thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018, huyện Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, huyện Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí là 02 xã; số xã đạt từ 10-14 tiêu chí là 47 xã. Không có xã đạt dưới 10 tiêu chí trên địa bàn toàn tỉnh. Các địa phương (xã, huyện) đã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông  thôn mới tiếp tục thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao.

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới bước đầu đã đi vào cuộc sống, tạo được cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp hơn ở các vùng nông thôn và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Việc thực hiện các quy hoạch nông thôn mới đã có tác động tích cực đến đời sống người dân nông thôn, góp phần hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới, đến nay có 129/129 xã đạt 100% số xã đạt tiêu chí số 1 về Quy hoạch thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới. Đầu tư, xây dựng, hoàn thiện các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, đảm bảo chất lượng đạt chuẩn theo quy định, toàn tỉnh đã có 86/129 (đạt 66,7%) xã đạt tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm. Xây dựng cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường nông thôn; thu hút các doanh nghiệp đầu tư các khu xử lý chất thải tập trung quy mô liên huyện; đầu tư hạ tầng các điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt; xây dựng các mô hình xử lý chất thải sinh hoạt quy mô tập trung (cấp huyện và liên huyện); cải tạo, nâng cấp đồng bộ hệ thống thu gom, thoát nước thải và các công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung và tại chỗ phù hợp; trong đó có phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cấp thôn.

Tăng cường huy động được nhiều nguồn lực để tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đạt được những kết quả quan trọng. Hạ tầng giao thông đã có bước phát triển mạnh; hạ tầng đô thị, công nghiệp, thương mại được đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư và có bước chuyển biến tích cực; hạ tầng nông nghiệp, thủy lợi, ứng phó biến đổi khí hậu, điện, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, thông tin - truyền thông, văn hóa - thể thao - du lịch được quan tâm đầu tư, tạo ra diện mạo mới cho tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xóa đói giảm nghèo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân. Đến nay đã có 88/129 đạt 68,2% xã đạt tiêu chí số 2 về Giao thông thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới; có 129/129 đạt 100% xã đạt tiêu chí số 3 về Thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai, có 129/129 xã có hệ thống điện đảm bảo cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt… tại các địa phương, đạt 100% tiêu chí số 4 về Điện; có 84/129 (đạt 65,1%) xã đạt chuẩn tiêu chí số 5 về Trường học và 127/129 (đạt 98,5%) xã đạt chuẩn tiêu chí số 14 về Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa thể thao cấp xã, thôn, các trung tâm văn hóa - thể thao huyện; tu bổ, tôn tạo các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch nông thôn, đến nay toàn tỉnh đã có 86/129 (đạt 66,7%) xã đạt tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hoá.

Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, chợ an toàn thực phẩm cấp xã; các chợ trung tâm, chợ đầu mối, trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện; trung tâm kỹ thuật nông nghiệp; hệ thống trung tâm cung ứng nông sản hiện đại, toàn tỉnh có 128/129 (đạt 99%) xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Tiếp tục xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện, đã có 104/129 (đạt 80,6%) xã đạt tiêu chí số 15 về Y tế. Xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, ưu tiên phát triển, nâng cấp các đài truyền thanh xã có cụm loa hoạt động đến thôn và tăng cường phương tiện sản xuất các sản phẩm thông tin, tuyên truyền cho cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện; phát triển và duy trì các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, đến nay toàn tỉnh đã có 129/129 (đạt 100%) xã đạt tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông.

Tập trung triển khai cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ theo hướng kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, phát huy lợi thế về địa hình, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên và hạ tầng kinh tế xã hội. Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế địa phương, chương trình mỗi xã một sản phẩm đã mang lại nguồn lợi về kinh tế, thu nhập bền vững cho người dân nông thôn. Toàn tỉnh có 158 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên (02 sản phẩm OCOP tiềm năng hạng 5 sao; 32 sản phẩm OCOP hạng 4 sao và 124 sản phẩm OCOP hạng 3 sao) tập trung chủ yếu vào nhóm sản phẩm đặc thù, thế mạnh của tỉnh được các khách hàng trong nước và quốc tế tin dùng như: Cam Cao phong, Bưởi đỏ Tân Lạc, Cá sông Đà, sản phẩm chế biến từ măng nứa, măng bát độ, nhóm dược liệu như cao cà gai leo, cao xạ đen, du lịch cộng đồng, thổ cẩm dân tộc.

Hệ thống y tế cơ sở từng bước được nâng cao, trong đó y tế xã đóng vai trò nòng cốt, đã góp phần quan trọng trong việc cải thiện các chỉ số sức khoẻ, tăng cường tiếp cận của người dân tới dịch vụ y tế chất lượng với chi phí hợp lý, góp phần tăng cường và hướng tới bao phủ sức khoẻ toàn dân. Duy trì, củng cố chất lượng biết chữ mức độ 1; từng bước nâng cao tỷ lệ biết chữ mức độ 2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn, gắn với các tổ chức cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao sức khoẻ cho người dân; nhân rộng mô hình câu lạc bộ hoạt động văn hóa văn nghệ. Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; nghiên cứu, mở rộng mô hình kết nối văn hóa truyền thống và văn hóa mới, đảm bảo đa dạng về văn hóa địa phương, dân tộc phục vụ phát triển du lịch. Đến nay toàn tỉnh đã có 127 xã đạt chuẩn tiêu chí số 16 về Văn hoá (đạt 98,5%).

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nông thôn mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng nông thôn mới thông minh; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Đến tháng 4/2024 toàn tỉnh đã có 129/129 (đạt 100%) xã đạt tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông và 125/129 (đạt 96,9%) xã đạt tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn, đến nay toàn tỉnh đã có 107/129 (đạt 82,9%) xã đạt tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn, tạo điều kiện cho người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới./.