DetailController

Chuyển đổi số

Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

03/06/2024 16:30
Để đảm bảo triển khai đúng tiến độ, hiệu quả việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID, ngày 03/6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 813/UBND-NVK về việc chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp, Sở thông tin và truyền thông, Công an tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Về lộ trình thực hiện: Giai đoạn 1: Nghiên cứu tài liệu mô hình kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng phần mềm thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID đang được thí điểm ở Hà Nội và Thừa Thiên Huế để chuẩn bị các điều kiện cần thiết về hạ tầng, kết nối, nhân lực triển khai để sẵn sàng triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID. Thời gian thực hiện trong tháng 6/2024.

Giai đoạn 2: Kiểm thử chức năng phần mềm trên môi trường internet. Thời gian thực hiện trong tháng 6/2024.

Giai đoạn 3: Triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID. Thời gian thực hiện: 01/7/2024.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì điều chỉnh, phối hợp xây dựng phần mềm tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, kết nối kỹ thuật với Hệ thống VNeID – C06 và Hệ thống Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp để thực hiện kiểm thử, đảm bảo các chức năng phần mềm hoạt động ổn định, triển khai chạy chính thức. Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp triển khai kiểm thử chức năng phần mềm trên môi trường điện tử.

Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai chi tiết quy trình thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu điều chỉnh, cắt giảm dữ liệu vân tay đầu vào cho công dân khi thực hiện quy trình đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên Cổng dịch vụ công và trực tiếp cho phù hợp với quy định của Luật Căn cước số 26/2023/QH15 ngày 27/11/2023, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Đẩy mạnh số hóa, làm sạch dữ liệu thông tin trong cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống để thực hiện tra cứu, xác minh cấp phiếu lý lịch tư pháp. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh kiểm thử các chức năng phần mềm trên môi trường internet.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai thực hiện kiểm thử cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện tra cứu thông tin lý lịch tư pháp để cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định và kết nối thông suốt giữa các hệ thống phần mềm của tỉnh với hệ thống phần mềm của Bộ Tư pháp và Bộ Công an. Bố trí nhân lực hỗ trợ, phối hợp hướng dẫn, xử lý các vấn đề liên quan đến thông tin tài khoản VNeID./.