DetailController

Khoa học - Môi trường

Cho phép Công ty Cổ phần Nhuận Phát được hoạt động khai thác đá vôi trở lạị theo giấy phép khai thác khoáng sản được cấp

03/11/2023 04:30
Ngày 02/11/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1960/UBND-KTN về việc cho phép Công ty Cổ phần Nhuận Phát được hoạt động khai thác đá vôi trở lạị theo giấy phép khai thác khoáng sản được cấp.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 3812/SXD-KT&VLXD ngày 26 tháng 10 năm 2023, về việc chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Nhuận Phát được phép hoạt động trở lại; Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình có ý kiến như sau:

Cho phép Công ty Cổ phần Nhuận Phát được hoạt động khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Mai Hoàng Sơn, xã Mai Hịch, huyện Mai Châu trở lại theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 15/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và thiết kế mỏ được thẩm định, do đã thực hiện khắc phục xong các vi phạm. 

Giao Sở Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan căn cứ chi tiêu thuốc nổ và công suất được phép khai thác để cấp vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cổ phần Nhuận Phát thực hiện khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá vôi nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.  

Giao các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo lĩnh vực phụ trách định kỳ, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giám sát quá trình hoạt động khai thác đá vôi của Công ty Cổ phần Nhuận Phát theo quy định của pháp luật, đảm bảo dự án hoạt động tuân thủ đúng quy định của pháp luật; xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, thống nhất đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Giao các Sở, Ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương Bình và Xã hội, Công an tỉnh Cục Thuế tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp với Tổ Công tác liên ngành (do Sở Xây dựng làm Tổ trưởng) xử lý nghiêm minh theo quy định đối với hành vi vi phạm về khai thác vượt ranh giới giấy phép khai thác được cấp trong quá trình làm việc với Công ty Cổ phần Nhuận Phát.

Yêu cầu Công ty Cổ phần Nhuận Phát nghiêm túc tổ chức thực hiện việc khai thác đá vôi tại mỏ đá xóm Mai Hoàng Sơn, xã Mai Hịch, huyện Mai Châu theo đúng phạm vi, ranh giới của nội dung giấy phép khai thác khoáng sản được cấp; thiết kế cơ sở; thiết kế mỏ mỏ đã được thẩm định, phê duyệt. Đồng thời, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản và các quy định. Giữ nguyên hiện trạng khu vực khai thác ngoài ranh giới, không tác động làm thay đổi hiện trạng để phục vụ công tác kiểm tra, rà soát của cơ quan chức năng. Chủ động, kịp thời làm việc với các cơ quan chức năng thuộc tỉnh, với Tổ công tác liên ngành để giải quyết các vi phạm về diện tích và khối lượng khai thác ngoài ranh giới. Chủ động, khẩn trương thực hiện hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với hạng mục trạm trộn bê tông apphal; chỉ được hoạt động trạm trộn sau khi đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động. Trong quá trình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải thực hiện theo đúng thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đã được thẩm định, phê duyệt và tuân thủ nghiên túc các quy định của pháp luật về quản lý, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và các quy định khác có liên quan./.