DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Cho Công ty Cổ phần chế biến gỗ Hợp Thịnh Hòa Bình thuê đất đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến gỗ Hợp Thịnh tại Cụm công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy

12/12/2022 00:00
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3143/QĐ-UBND, ngày 8/12/2022 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần chế biến gỗ Hợp Thịnh Hòa Bình thuê đất đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến gỗ Hợp Thịnh tại lô NM4 trong Cụm công nghiệp Phú Thành II, xã Phú Thành huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng 38.845,4 m2 đất (gồm: 37.750,4 m2 đất trồng cây lâu năm; 1.095 m2 đất giao thông) tại lô NM4, Cụm công nghiệp Phú Thành II, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy sang đất cụm công nghiệp.

Cho Công ty Cổ phần chế biễn gỗ Hợp Thịnh Hòa Bình thuê 38.845,4 m2 đất cụm công nghiệp tại Cụm công nghiệp Phú Thành II, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy để thực hiện dự án Nhà máy chế biến gỗ Hợp Thịnh.

Thời gian thuê đất đến ngày 26/7/2071.

Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo trích đo chỉnh lý khu đất tỷ lệ 1/1000 do Công ty TNHH Trắc Địa TMT lập ngày 26/5/2022, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 07/6/2022.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Công bố Quyết định này trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao đất tại thực địa; ký hợp đồng thuê đất; thực hiện thủ tục cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần chế biến gỗ Hợp Thịnh Hòa Bình theo quy định.

Giao Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Hòa Bình.

Cục Thuế tỉnh Hòa Bình thông báo cho Công ty Cổ phần chế biến gỗ Hợp Thịnh Hòa Bình nộp tiền thuê đất, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Phú Thành cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Công ty Cổ phần chế biến gỗ Hợp Thịnh Hòa Bình: Ký hợp đồng thuê đất, sử dụng đất đúng mục đích và thực hiện các quy  định về bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

Trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, Công ty Cổ phần chế biến gỗ Hợp Thịnh Hòa Bình phải đưa đất vào sử dụng. Trường hợp Công ty không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì Công ty Cổ phần chế biến gỗ Hợp Thịnh Hòa Bình được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà Công ty Cổ phần chế biến gỗ Hợp Thịnh Hòa Bình vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không được bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất (theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013).