DetailController

Tin hoạt động

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án là Khu trải nghiệm văn hóa kết hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng

17/05/2024 15:04
Ngày 16/5/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (Quyết định cấp lần đầu).

Theo đó, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, với những nội dung như sau:

Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Quy Chân địa chỉ trụ sở chính tại xóm Nhõi Trong, xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Tên dự án là Khu trải nghiệm văn hóa kết hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng.

Mục tiêu hoạt động: Đầu tư xây dựng khu trải nghiệm văn hóa kết hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Diện tích đất đăng ký sử dụng khoảng 115.081 m2 (11,51 ha).

Dự án cung cấp dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa; trồng và cung cấp sản phẩm nông nghiệp, cây ăn quả, vật phẩm địa phương; tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, tham quan du lịch.

Quy mô xây dựng các hạng mục chính gồm: Khu nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ có diện tích khoảng 33.170 m2; khu hạ tầng kỹ thuật có diện tích khoảng 71.552,7 m2 và khu vực giữ nguyên làm cảnh quan có diện tích khoảng 10.358,5 m2.

Tổng vốn đầu tư đăng ký là 90 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có của nhà đầu tư là 18 tỷ đồng, tương đương 20% tổng vốn đầu tư, còn lại là vốn vay khác.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu.

Địa điểm thực hiện Dự án tại xóm Nhõi Trong và xóm Nhõi 3, xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Tiến độ thực hiện Dự án là 36 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Cao Phong và các cơ quan có liên quan kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, đầu tư xây dựng các hạng mục theo tiến độ đăng ký. Trường hợp dự án không hoàn thành đầu tư các hạng mục, đưa dự án đi vào hoạt động theo mục tiêu, quy mô đầu tư và tiến độ đăng ký mà không thuộc trường hợp được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (trừ trường hợp bất khả kháng), Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh và thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Trách nhiệm của nhà đầu tư: Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ. Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai, môi trường. Không tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất để thực hiện dự án. Làm việc với Sở Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục xây dựng. Không triển khai đầu tư xây dựng khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép xây dựng theo quy định. Làm việc với Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch,... và các cơ quan liên quan để thực hiện thủ tục xin cấp phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề,... và đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với UBND Cao Phong và Ủy ban nhân dân xã Hợp Phong cùng các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án, tuyển dụng lao động và giải quyết các vấn đề khác liên quan đến phạm vi quản lý của chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án. Trường hợp phát hiện có di tích, di vật, cổ vật, bảo vật,… trong quá trình đầu tư xây đựng, nhà đầu tư phải tạm ngừng thi công và thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương giải quyết theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Khẩn trương thực hiện các thủ tục pháp lý, điều kiện kinh doanh khác theo quy định để đưa dự án vào hoạt động theo tiến độ được phê duyệt. Trường hợp nhà đầu tư gặp vướng mắc khi thực hiện dự án, đề nghị có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết.

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Cao Phong và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.