DetailController

Giáo dục

Bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022 – 2023

26/10/2022 00:00
Ngày 20/10/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 197/NQ-HĐND về việc bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022 – 2023.

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định bổ sung 251 chỉ tiêu biên chế giáo viên cho năm học 2022 -2023 đối với cấp học mầm non và phổ thông công lập.

Cụ thể:

Mầm non 19 chỉ tiêu;

Tiểu học 175 chỉ tiêu;

Trung học cơ sở: 41 chỉ tiêu;

Trung học phổ thông: 16 chỉ tiêu.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm giao, phân bổ chi tiết biên chế giáo viên cho năm học 2022 – 2023 đối với cấp học mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ngành thực hiện Nghị quyết theo quy định. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật./.