DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất năm 2022

21/12/2022 00:00
Chiều 20/12, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố cùng hơn 180 đại biểu chính thức là những tấm gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, lao động sản xuất.
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh Hội nghị biểu dương là sự kiện chính trị quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống xã hội, là ngày hội để tôn vinh những điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt, là dấu mốc quan trọng khẳng định sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền với những đóng góp của tập thể, cá nhân trong giai đoạn vừa qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá khái quát những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội: Phong trào thi đua lao động, phát triển kinh tế; về đời sống, văn hóa, xã hội; công tác quốc phòng, an ninh, công tác tuyên truyền, vận động trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó, dấy lên phong trào thi đua của cả tỉnh, trở thành động lực quan trọng để góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đáp ứng nhu cầu của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Tỉnh Hòa Bình có hơn 74,43% là đồng bào các dân tộc thiểu số, bao gồm: Mường, Thái, Tày, Dao, Mông và một số dân tộc thiểu số khác. Trong những năm qua, cùng với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng lòng, chung sức, cố gắng vươn lên của các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện và thu được những thành tựu quan trọng. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đoàn kết tích cực thi đua phát triển kinh tế,  giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin và thể thao được duy trì, phát huy. An ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố. Nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng, dần trở thành phong trào quần chúng rộng khắp; nhiều gương tập thể, cá nhân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn tích cực tham gia thi đua, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần làm nên những thành tựu quan trọng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, quốc phòng của địa phương, khối đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Đạt được những kết quả trên có phần đóng góp to lớn và hết sức quan trọng của đồng bào các dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh. Đặc biệt có sự tiên phong gương mẫu sáng tạo của những tập thể, cá nhân điển hình, người có uy tín ở cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 1.282 người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc thiểu số có 1.212 người, chiếm 94,5%; có trên 9 nghìn trưởng bản, cán bộ cốt cán ở cơ sở, trong đó gần 7 nghìn người là người dân tộc thiểu số. Đội ngũ cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã là 29.077 người, riêng người dân tộc thiểu số là 14.986 người, chiếm trên 51%. Tổng số doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã, tổ hợp tác có người đại diện, người đứng đầu là người dân tộc thiểu số là 586 người; có 252 nghìn thanh niên, thiếu niên người dâ tộc thiểu số, chiếm khoảng 80%.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của hệ thống chính trị. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và đông đảo đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi về nội dung, tầm quan trọng, sự cần thiết của các chương trình, nghị quyết, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số nhằm phát triển toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh để vùng đồng bào dân tộc thiểu số sớm hội nhập với sự phát triển chung của cả nước. Trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tăng cường đổi mới trong tiếp cận thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hỗ trợ kiến thức để chuyển giao khoa học kỹ thuật phát triển sản xuất, phát huy tiềm năng, lợi thế về tự nhiên và xã hội của vùng dân tộc thiểu số và miên núi của tỉnh; gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. Giải quyết tốt chính sách lao động, việc làm và nâng cao thu nhập của người dân; thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững; giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở và các chính sách an sinh xã hội; tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, hỗ trợ và tìm kiếm việc làm cho người lao động. Quan tâm, đầu tư phát triển y tế, giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội với công tác quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân một cách thực chất và hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ định các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên đồng bào các dân tộc phát huy nội lực, ý chí, tự lực tự cường, tinh thần chủ động vươn lên trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc…

Tại hội nghị đã có 17 tập thể và 33 cá nhân điển hình tiên tiến được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất và kinh doanh góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân