DetailController

Thời sự trong ngày

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

26/04/2023 17:00
Ngày 26/4, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức buổi giám sát về việc thực hiện Nghị quyết số 342/2020/NQ-HĐND ngày 09/10/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn huyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025”. Đồng chí Quách Thanh Hải, Phó trưởng Ban Pháp chế- Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.
Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sau hơn 2 năm thực hiện Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn huyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025”, lực lượng Dân quân tự vệ của tỉnh thường xuyên được củng cố, kiện toàn. 100% Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã là Đảng viên; 100% Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan,  tổ chức là người đứng đầu hoặc cấp phó là người đứng đầu cơ quan, tổ chức kiêm nhiệm. Chế độ đăng ký, quản lý, miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ, ổn định tổ chức biên chế các đơn vị thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng. Công tác tổ chức tập huấn, huấn luyện duy trì hiệu quả. Quá trình huấn luyện dân quân tự vệ các đơn vị thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Cán bộ đảm nhiệm huấn luyện đã thể hiện được tổ chức, phương pháp huấn luyện, luyện tập cho các đối tượng. Sau huấn luyện tổ chức kiểm tra đánh  giá kết quả, rút kinh nghiệm góp phần từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện. Duy trì lực lượng dân quân tự vệ hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ quy định của pháp luật. Phối hợp các lực lượng trên địa bàn giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, biện pháp khắc phục. Đồng thời đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh có kiến nghị, đề xuất với các cấp, các ngành quan tâm đảm bảo ngân sách để hoạt động nhiệm vụ quốc phòng quân sự của địa phương. Đề nghị các cấp có thẩm quyền thường xuyên quan tâm, xem xét về kinh phí chi cho hoạt động công tác quốc phòng, quân sự địa phương đủ theo Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hiện hành.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát, đồng chí Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục bám sát Nghị quyết, triển khai hiệu quả Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn huyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025”. Đồng thời tổng hợp, điều chỉnh những khó khăn, vướng mắc, bất cập để báo cáo kịp thời với Hội đồng nhân dân tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan để thanh tra, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện Đề án. Đoàn giám sát ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đại biểu. Ban Pháp chế sẽ tổng hợp  trình Hội đồng nhân dân tỉnh giải quyết trong thời gian tới./.