DetailController

Giáo dục

Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh

11/08/2022 00:00
Ngày 9/8/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 1662/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, bao gồm: Ngày tựu trường, ngày khai giảng; ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ II; ngày kết thúc năm học; ngày thi học sinh giỏi, ngày hoàn thành xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và ngày hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS); ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học.

Thời gian nghỉ Tết âm lịch, thời gian nghỉ hè, thời gian cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh và thời gian bố trí học bù do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể cho phù hợp. Trường hợp đặc biệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học, thời gian tựu trường và kéo dài thời gian năm học đảm bảo theo quy định. Các ngày nghỉ lễ, tết trong năm được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.