DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

9 tháng, sản xuất nông lâm nghiệp có bước phát triển

14/10/2010 00:00
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, song 9 tháng năm 2010 sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh ta vẫn tương đối ổn định và phát triển.

 

Tổng diện tích gieo trồng đạt 121.019 ha (bằng 97% kế hoạch, bằng 100,7% so với cùng kỳ năm 2009), trong đó diện tích gieo trồng lúa 39.808 ha trong đó lúa ruộng 38.976 ha (đạt 95,1% kế hoạh), ngô 35.854 ha (đạt 102,4% kế hoạch), các cây màu khác, rau đậu các loại và cây công nghiệp ngắn ngày đạt 47.194 ha gieo trồng. Sản lượng lương thực cây có hạt năm 2010 ước đạt 342.563 tấn (bằng 103,4% so với năm 2009), trong đó vụ đông xuân đạt 171.317 tấn (lúa ruộng 81.952 tấn, ngô 89.365 tấn).
 
Đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt, đều tăng so với cùng kỳ năm 2009, tình hình dịch bệnh được phòng chống kịp thời. Theo số liệu ước tính năm 2010 tổng đàn trâu, bò 192.000 con (đạt 106,6% kế hoạch), đàn lợn 465.000 con (đạt 102% kế hoạch).
 
Công tác lâm nghiệp đã thực hiện quản lý khai thác, vận chuyển lâm sản, tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phát hiện xử lý, bắt giữ 235 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng (giảm 32 vụ so với cùng kỳ năm 2009). Diện tích trồng rừng năm 2010 8.931 ha (đạt 116,3% kế hoạch), bảo vệ rừng được 78.605 ha, khoanh nuôi rừng tái sinh tự nhiên 2.297 ha, chăm sóc rừng trồng 12.000 ha, độ che phủ rừng đạt 46%.