DetailController

Tiềm năng phát triển

196 doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đầu năm

09/10/2013 00:00
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 17/9/2013 trên địa bàn tỉnh có 196 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn 1.597.296 triệu đồng; bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký hoạt động cho 214 doanh nghiệp; 58 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 189 doanh nghiệp, trong đó 28 doanh nghiệp tự nguyện giải thể, 161 doanh nghiệp vi phạm Luật doanh nghiệp.

So với cùng kỳ năm trước, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới trên địa bàn tỉnh tăng, điều đó cho thấy có sự phục hồi trở lại của nền kinh tế, các thành phần kinh tế tư nhân đã có sự chuyển biến trong đầu tư vốn vào thị trường.