DetailController

Tỉnh uỷ Hoà Bình

Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

22/07/2022 00:00
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đến nay, tỉnh đã sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp theo hướng thu gọn đầu mối quản lý, giản khâu trung gian, nâng cao năng lực, hiệu quả. Chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công được đổi mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã sắp xếp, sáp nhập 202 trường, tổ chức lại 2 trường, giảm 28,5%.

Bám sát Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình của Trung ương, của Tỉnh ủy, các cấp, các ngành trong tỉnh đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án tại cơ sở; tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, xác định được nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện; gắn thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW với Nghị quyết số 39/NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế. Trước thực hiện Nghị quyết, toàn tỉnh có 920 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: 19 đơn vị thuộc Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị- xã hội và 901 đơn vị thuộc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Sau 5 năm thực hiện, toàn tỉnh hiện có 661 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 259 đơn vị sự nghiệp. Sau sắp xếp các tổ chức bộ máy đã nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cơ quan, tổ chức được phân định rõ ràng, điều chỉnh, bổ sung phù hợp. Cơ bản khắc phục được tình trạng chồng chéo, bất cập trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở một số cơ quan, đơn vị.

Việc quản lý, sử dụng biên chế đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo đúng quy định của Luật Viên chức, các Nghị định của Chính phủ. Trong đó, ngân sách Nhà nước đảm bảo một phần chi thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp công lập. Những năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương tự cân đối, sắp xếp trong tổng số biên chế đã được cấp có thẩm quyền giao, không có địa phương nào thực hiện vượt chỉ tiêu biên chế giao. Đồng thời, phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015. Từ đó, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo về tài chính tăng lên, số người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước giảm.

Trên cơ sở Nghị quyết số 39-NQ/TW, Chỉ thị số 46-CT/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế hành chính sự nghiệp và lao động hợp đồng. Năm 2015, số biên chế viên chức sự nghiệp được giao là 24.363 biên chế; năm 2021, số biên chế viên chức sự nghiệp được giao là 22.999 chỉ tiêu. Như vậy, tỉnh đã thực hiện tinh giản biên chế cơ bản đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. Sau 6 năm đã giảm được 2.739 biên chế viên chức sự nghiệp, đạt tỷ lệ tinh giản 11,9%. Số lượng lãnh đạo cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh cơ bản đảm bảo quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, điều chỉnh biên chế theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Tỉnh đã thực hiện đã tinh giản 270 cấp trưởng, 526 cấp phó; đến hết năm 2021, toàn tỉnh còn 635 cấp trưởng và 1.214 cấp phó. Việc sắp xếp, bố trị, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đã phù hợp với trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời gắn việc thực hiện tinh giản biên chế, đã taojd dộng lực phát huy năng lực, sở trường công tác, nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai Nghị quyết vẫn tồn tại một số hạn chế. Việc xã hội hóa các lĩnh vực sự nghiệp công của tỉnh hiệu quả chưa cao. Tiến đố thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của một số đơn vị còn chậm. Số lượng cán bộ tinh giản biên chế chủ yếu là nghỉ hưu đúng tuổi và tự nguyện.

Để khắc phục tình trạng trên, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, các cấp ủy, chính quyền, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tiếp tục giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động kém hiệu quả. Xây dựng và hoàn thiện tiêu chí phân loại, xếp hạng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và chất lượng dịch vụ công. Xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo kinh phí hoạt động sang hình thức công ty cổ phẩn hoặc hạch toán như doanh nghiệp./.