DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

14/10/2021 00:00
Sáng 13/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung vào một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội luật gia tỉnh.
Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung vào một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ gồm 4 điều. Trong đó, Điều 1, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ: Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 4, Điều 8, Điều 13a, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 25, Điều 25a, Điều 16, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 35, Điều 36, Điều 41, Điều 42, Điều 43, Điều 44, Điều 44a, Điều 49, Điều 50, Điều 52, Điều 55, tiêu đề Chương VI, Điều 56, khoản 1 Điều 60, khoản 1 Điều 72, khoản 1 Điều 73, một số nội dung của khoản 2 Điều 74, câu đầu tiên của Điều 75, Điều 79, Điều 86, Điều 86a, Điều 88, Điều 89a, khoản 2 Điều 92, khoản 8 và 9 Điều 93, một số khoản của Điều 95, một số khoản của Điều 96, một số khoản Điều 97, điểm đ1 khoản 1 Điều 100, Điều 203, điểm e khoản 1 Điều 106, một số khoản của Điều 109, khoản 3 và khoản 5 Điều 110, Điều 112, Điều 112a, khoản 3, 4, 5 Điều 114, khoản 5 Điều 115, khoản 2 Điều 116, một số khoản của Điều 117, Điều 119a, khoản 4 Điều 121, khoản 2 Điều 123, điểm b khoản 5 Điều 124, Điều 128, điểm d khoản 1 Điều 130, Điều 131a, Điều 133a, Điều 136a, khoản 6 Điều 139, điểm đ vào khoản 1 Điều 145, một số điểm của khoản 1 Điều 146, khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 151, khoản 1 Điều 153, khoản 2 Điều 154, khoản 2, 2a Điều 155, khoản 2 Điều 157, Điều 158, Điều 159, khoản 1, điểm a, điểm c khoản 3 và khoản 6 Điều 163. Điều 165, khoản 6 Điều 170, điểm a khoản 1 Điều 171, khoản 3 Điều 172, Điều 188, khoản 2 Điều 189, một số khoản của Điều 190, một số khoản của Điều 198, Điều 198a, Điều 198b, một số khoản của Điều 201, Điều 211, Điều 213, Điều 214, một số khoản Điều 216, khoản 4 Điều 218. Điều 2, sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật khác có liên quan. Điều 3, điều khoản chuyển tiếp. Điều 4, hiệu lực thi hành.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Đồng thời, tham gia đóng góp một số ý kiến như: Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu sửa đổi lại tên Dự thảo thành “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Hải quan và Luật khoa học và công nghệ”; bổ sung khái niệm “Chỉ dẫn địa lý đồng âm”; bổ sun quy định về trách nhiệm pháp lý khi bên giao quyền là tổ chức chủ trì có vi phạm pháp luật; sửa đổi, phân chia các trường hợp cụ thể đối với việc văn bằng bảo hộ bị chấm dứt toàn bộ và trường hợp cụ thể đối với trường hợp văn bằng bảo hộ bị chấm dứt một phần hiệu lực.

Tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hôi tỉnh giao văn phòng, thư ký Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp. Đồng chí Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến bằng văn bản để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, góp ý vào dự thảo Luật trình tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XV./.