DetailController

Giáo dục

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 đối với tiêu chí 5 về Trường học

11/08/2022 00:00
Ngày 9/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2052 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 đối với tiêu chí 5 về Trường học.

Thực hiện Công văn số 1361/UBND-KTN ngày 05/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 đối với tiêu chí 5 về Trường học của các xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi; xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo yều cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới đối với tiêu chí ngành giáo dục và đào tạo phụ trách tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bậc phụ huynh học sinh trên địa bàn hai xã góp phần thực hiện xã nông thôn mới đúng theo kế hoạch đề ra.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bôi tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện quan tâm huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường Mầm non xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Sơn tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện quan tâm huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường Mầm non, trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn đáp ứng yêu cầu trường học có cơ sở vật chất đạt chuẩn; tỷ lệ số trường học của xã đạt chuẩn cơ sở vật chất theo quy định và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở GD&ĐT kiểm tra công nhận. Thời gian hoàn thành trường học có cơ sở vật chất đạt chuẩn theo quy định phải trước khi xã Mỵ Hòa, xã Vũ Bình đề nghị kiểm tra công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022./.