DetailController

Giáo dục

Đẩy mạnh truyền thông về Giáo dục và Đào tạo năm 2023

17/02/2023 00:00
Ngày 16/02/2023, Sở GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 375 truyền thông về Giáo dục và Đào tạo năm 2023.

Kế hoạch nhằm chủ động thông tin phù hợp, kịp thời về các hoạt động, chỉ đạo điều hành, chủ trương, chính sách, pháp luật về giáo dục tới học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, người dân và toàn xã hội. Truyền thông các kết quả nổi bật về giáo dục, các tấm gương người tốt việc tốt trong ngành đến toàn xã hội. Truyền thông định hướng dư luận; đấu tranh với những quan điểm sai trái, những thông tin không đúng về ngành giáo dục. Tạo sự đồng thuận và đánh giá đúng về những đổi mới và thành quả của ngành; những kết quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 88/2014/NQ-QH13 và Nghị quyết số 51/2017/NQ-QH14 của Quốc hội về thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới. Nhận diện và xử lý các vấn đề truyền thông, ngăn chặn và xử lý sự cố truyền thông.

Yêu cầu: Truyền thông chủ động, có trọng tâm và hiệu quả. Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện truyền thông kịp thời về các chủ trương, chính sách, chỉ đạo lớn, tác động sâu rộng nhằm tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội. Tập trung đẩy mạnh và chuyên nghiệp hóa hoạt động truyền thông chính sách về giáo dục ngay trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tạo cơ chế, điều kiện để học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, báo chí, người dân và toàn xã hội góp ý, phản biện trong quá trình đề xuất, xây dựng chính sách. Bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng chính sách với công tác tổ chức thi hành chính sách về giáo dục. Nắm bắt, tiếp nhận, thống kê, phân tích và xử lý kịp thời thông tin góp ý, phản biện của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, báo chí, người dân và toàn xã hội, làm căn cứ để tham mưu cho lãnh đạo Sở GD&ĐT đưa ra quyết định đúng đắn, chính xác; từ đó tăng hiệu quả, chất lượng hoạt động quản lý, điều hành.

Nội dung trọng tâm bao gồm: Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật về giáo dục và đào tạo; Luật Giáo dục năm 2019. Kết quả thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục truyền thông kết quả nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; đổi mới nội dung, hình thức các cuộc thi, hội thi theo hướng tự nguyện, giảm áp lực, tăng cường tổ chức các sân chơi trí tuệ, các cuộc giao lưu giúp học sinh phát triển sở trường, năng lực cá nhân và tăng hứng thú học tập tạo động lực cho giáo viên nâng cao chất lượng chuyên môn; kết quả giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn… Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thông tin về quá trình ban hành sách giáo khoa; lựa chọn sách và kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Công tác bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, công tác chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 năm học 2023-2024. Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; tuyển sinh vào lớp 10 THPT, tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024.

Tuyên truyền các hoạt động chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Tuyên truyền công tác triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, chính quyền số; triển khai xây dựng mô hình giáo dục số, lớp học thông minh; thực hiện hồ sơ điện tử, văn bản điện tử, giao dịch tài chính thông qua môi trường mạng. Công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS, THPT. Tiếp tục truyền thông về công tác xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; các giải pháp nâng cao năng lực, chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Những mô hình, nhân tố điển hình, các hoạt động đổi mới sáng tạo, tấm gương người tốt việc tốt, người thầy tiêu biểu của quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đặc biệt là gắn với triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; những tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong quá trình học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp... Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tư vấn tâm lý học đường; xây dựng văn hóa học đường; bảo đảm an ninh và an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học; an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường; phòng chống xâm hại trẻ em, tội phạm, tệ nạn xã hội.

Truyền thông về kết quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, dạy và học”. Truyền thông công tác giáo dục dân tộc; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thư viện trường học, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập; công tác xã hội hóa giáo dục; công tác hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo; công tác xét tặng và tôn vinh các Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2023./.