DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Đẩy mạnh thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh

03/02/2023 00:00
Toàn tỉnh hiện có 34.999 đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội, chiếm khoảng 3,7 % tổng dân số toàn tỉnh. Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng thông qua hệ thống Bưu điện, Bưu cục trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết tháng 12/2022 đang thực hiện chi trả trợ cấp cho 34.779 đối tượng bảo trợ xã hội thông qua hệ thống Bưu điện, gồm: Trợ cấp cho người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người đơn thân nuôi con, đối tượng nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng…Tổng kinh phí chi trả trợ cấp năm 2022 là trên 200.000 triệu đồng, mọi chế độ được chi trả đảm bảo nhanh gọn, kịp thời.
Các đơn vị cung ứng dịch vụ tổ chức truyền thông nâng cao của các đối tượng để triển khai kế hoạch.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ, chính sách an sinh xã hội theo nhiều phương thức hiện đại, tiện lợi, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế; ngày 02/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Kế hoạch sẽ được thực hiện thí điểm tại 2 xã, 2 phường trên địa bàn thành phố Hòa Bình vào tháng 3/2023, gồm: Phường Tân Thịnh, Phường Tân Hòa, Xã Mông Hóa và Xã Độc Lập. Sau đó đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng triển khai trong toàn tỉnh. Đối với 147 xã, phường thị trấn còn lại triển khai thực hiện từ tháng 4/2023.

Kế hoạch xác định các nội dung cụ thể, tiến độ thực hiện. Trong đó, đối với các đơn vị thực hiện thí điểm, Ủy ban nhân dân nhân dân các xã, phường chủ trì chỉ đạo rà soát, lập danh sách đối tượng đang hưởng trợ cấp an sinh xã hội hàng tháng trên địa bàn hoàn thành trước ngày 10/02/2023. Công an các xã, phường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện xong việc xác thực danh sách đối tượng an sinh xã hội và cập nhật đồng bộ trên hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia trước ngày 20/02/2023. Ủy ban nhân dân xã, phường, phối hợp với Công an địa phương và tổ chức cung cấp dịch vụ hướng dẫn đối tượng mở xong tài khoản cá nhân thanh toán hoàn thành trước ngày 28/02/2023. Đối với 147 xã, phường thị trấn còn lại thực hiện lập xong danh sách đối tượng đang hưởng trợ cấp an sinh xã hội hàng tháng về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 28/2/2023. Hoàn thiện gửi danh sách Công an tỉnh (PC06) để thực hiện xác thực danh sách đối tượng an sinh xã hội và cập nhật đồng bộ trên hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc giao, hoàn thành trong tháng 3/2023. Sau khi danh sách được xác thực, tổ chức cung cấp dịch vụ chi trả phối hợp với ngân hàng cấp tài khoản thanh toán và chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt. Chủ trì, điều phối hoạt động thí điểm; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hướng dẫn, truyền thông và kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả triển khai thí điểm. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã thí điểm tổ chức truyền thông tới đối tượng về các phương thức chi trả không dùng tiền mặt, hướng dẫn đối tượng đăng ký hình thức nhận chi trả. Phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai rà soát, thu thập thông tin về đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo nhiệm vụ được phân công quản lý. Phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo và tổng kết hoạt động thí điểm và báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nghiên cứu có chính sách hỗ trợ, miễn phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các phòng, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện thí điểm và tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện. Phê duyệt kế hoạch trên địa bàn, giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố ký hợp đồng với tổ chức cung cấp dịch vụ và các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt động chi trả.

Các đơn vị cung ứng dịch vụ phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ phù hợp, hiệu quả. Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tập huấn, truyền thông nâng cao năng lực và nhận thức của cán bộ và các đối tượng để triển khai hệ thống. Bảo đảm các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng, nhân lực, kỹ thuật để thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng tại địa bàn. Có giải pháp hỗ trợ kinh phí phù hợp cho giai đoạn thí điểm và giai đoạn đầu khi triển khai./.