DetailController

Giáo dục

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

09/10/2022 00:00
Năm 2022 là năm tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025. Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục được Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, then chốt trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh năm 2022 được thực hiện đồng bộ trên cả 6 lĩnh vực cải cách, trọng tâm là kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm số lượng cấp phó của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp theo đúng quy định của Chính phủ; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp sang tự đảm bảo chi thường xuyên và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước. Để triển khai đảm bảo các mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành một số văn bản quan trọng chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh. Chỉ đạo các cấp, các ngành của tỉnh kịp thời thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Đến nay, đã hoàn thành thời hạn 60/78 nhiệm vụ, còn 18 nhiệm vụ đang hoàn thành, trong hạn. UBND tỉnh tổ chức 01 cuộc đối thoại của lãnh đạo với người dân, cộng đồng doanh nghiệp; công bố Chỉ số cải cách hành chính và mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND các huyện, thành phố; chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong tỉnh hướng dẫn đối tượng điều tra xã hội học thực hiện điều tra theo yêu cầu.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp tục được duy trì tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 10 huyện, thành phố, 151/151 đơn vị cấp xã, góp phần tích cực vào việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về phục vụ của cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh. 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương đều được công bố và công khai kịp thời theo quy định, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 99,7%. Xây dựng và nâng cấp Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, thực hiện kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia công khai tiến độ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, giúp cơ quan có thẩm quyền theo dõi được tiến độ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận 336.418 hồ sơ thủ tục hành chính.

Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở có sự quyết tâm cao, nhất quán trong nhận thức; công tác tuyên truyền cải cách tổ chức bộ máy hành chính được triển khai sâu rộng; có sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở trong chỉ đạo, kiểm tra, phối hợp hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Do đó đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đặc biệt trong sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp của tỉnh, sắp xếp các ban quản lý dự án và sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố có quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã rà soát, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp giảm 119 đơn vị sự nghiệp và 51 đầu mối trực thuộc. Việc thành lập, sắp xếp các tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch của tỉnh gắn với tinh giản biên chế. Đến nay, tất cả các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện đã ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật hiện hành. Thông qua sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cấp cơ sở đã từng bước khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, thu gọn đầu mối quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước./.