DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

21/12/2022 00:00
Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1816/UBND-NVK ngày 19/10/2022 về việc triển khai Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ, Công văn số 1905/UBND-NVK ngày 01/11/2022 về việc đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP. Trong đó đã chỉ đạo Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết, đảm bảo hiệu quả, đạt chất lượng cao nhất.

UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quan trọng chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định. 100% TTHC theo quy định đều thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 tại tất cả các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và một số đơn vị cấp xã. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác giải quyết TTHC, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, trong đó chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC nhằm chấn chỉnh hoạt động giải quyết TTHC tại đơn vị, địa phương mình, không để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, hạch sách, tiêu cực trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC bảo đảm TTHC được giải quyết đúng thời hạn và trước thời hạn nhằm đạt được mục tiêu mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết TTHC trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 85%; mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90%”. Các cơ quan, địa phương đã nghiêm túc thực hiện, 100% hồ sơ TTHC đều được tiếp nhận, luân chuyển giải quyết và trả kết quả qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh và được công khai tiến độ, kết quả giải quyết trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, kết nối, tích hợp, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đến thời điểm hiện tại, 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã đều được số hóa theo quy định, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công; 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC được hướng dẫn thực hiện số hóa; 100% hồ sơ giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có giá trị pháp lý.

Thực hiện việc ký số, gửi nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền, chậm nhất trước tháng 12 năm 2023 hoàn thành việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử tại chính quyền cấp xã. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Hiện tại, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã triển khai tới 100% cơ quan hành chính nhà nước ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Các cơ quan nhà nước xử lý văn bản điện tử hoàn toàn trên môi trường mạng qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, đồng thời thực hiện ký số văn bản điện tử, liên thông gửi lên trục liên thông quốc gia. Trong năm 2022, theo dõi trên toàn hệ thống phần mềm có 1.394.985 văn bản đến, 323.269 văn bản đi được cập nhật, xử lý và trao đổi trên môi trường mạng giữa các cơ quan nhà nước./.